Öppen hårdvara och crowdsourcing bland giganterna

Dave Hakkens, en nyutexaminerad student från en designskola i Holland såg ett problem; varför måste man kasta sin mobil när det egentligen bara är en del som gått sönder? det vore mycket bättre om telefonen bestod av utbytbara moduler. Han satte samman en video med hjälp av de verktyg han bemästrar, 3D-cad och Final Cut. Han kallade sitt designkoncept Phonebloks och la upp det på en site och började sprida det till andra design och miljöteknikintresserade.

Folk älskade konceptet och gjorde som Dave sa, de delade hans budskap om att någon större mobiltillverkare borde ta sig an denna lösning. Dave har nu 40 000 följare på G+.
Igår annonserade Googleägda Motorola att de ska bygga en modulariserad telefon. Men inte bara det, de ska göra det som en öppen hårdvaruplattform vilket tillåter andra att också göra komponenter till telefonen. En fortsättning av det öppna operativsystemet Android fast nu för den fysiska telefonen.

För att lyckas med ett sådant projekt krävs många komponenter, den attrakiva idén som Dave hade, teknikkunnandet från Motorola och Google men självklart också som dragit uppmärsamheten till projektet. Motorola nylanserar i samband med tekniksatsening ett utvecklings-community kring hårdvaruplattformen och den håller Dave i. Crowdsourcingkampanjen blev till en anställningsintervju.

Vi ser hur crowdsourcing växer fram som en oerhört viktig strategisk resurs vilket man måste förhålla sig till som produktutvecklare, kulturproducent eller marknadsförare i det post-industriella samhället. Utmaningen för hur vi löser det ägarrättsliga kring immaterialrätterna och eventuell vinstdelning kvarstår dock i alla fall om man inte gör det som ett helt öppet system.

Värt att tillägga är att det inte bara är Motorola som jobbar med öppen hårdvara just nu även Nokia jobbar i en likande riktning där de öppnar designprocesser och möjliggör för användare att remixa och 3d printa innehåll.

Är du intresserad av att lära dig mer om crowdsourcing som ett utvecklingsverktyg eller för den delen om crowdfunding, kontakta gärna oss på Fabel eller titta på några av våra case kring involvering och kultur i en digital era.

Allogamy

Ett innovativt mötesformat som levererar resultat.

Vi tror att nya idéer och innovation skapas genom möten och relationer. Därför har vi utvecklat spelmotorn Allogamy, som används för att bygga nätverk mellan organisationer och starta gemensamma idéprocesser. Spelet bygger på en konkretisering av FUNK-modellen (Forskning, Utbildning, Näring och Kultur) och är ett verktyg för att få till bra möten och kvalitativa relationer på kort tid. Allogamy lägger grunden för ett innovativt, dynamiskt lagspel med slumpmässigt sammansatta lag av individer med kompletterande kompetenser. Lagen tävlar mot varandra utifrån en gemensam problemställning, till exempel ”Hur får vi fler att bli intresserade av surfingsporter?” eller ”Vilka bör samverka för att fler studenter ska kunna leva på sin talang efter universitetet”. Under spelets gång skapas relationer med hög kvalitet mellan deltagarna i lagen, personer som annars inte skulle setts och relationer som annars inte skulle uppstått. Som bonus är det en avslappnad och rolig miljö att mötas i, där deltagarna inte sällan hittar gemensamma idéer och samarbeten långt efter spelet är slut. 

 

Spelet kan anpassas så att det passar organisationer med olika behov och struktur. Idag används metoden bland annat i Komma Överens, ett spel som handlar om att hitta idéer och bygga nätverk mellan ideella och kommunala aktörer inom regeringens initiativ Överenskommelsen. Det mest imponerande resultatet hittills är mässan och mötesplatsen Coastal Culture i Varberg, som under två år lockade 26 000 besökare. Idén, nätverket och förutsättningarna att skapa eventet skapades i den dynamiska process som Allogamy erbjuder.

Hör av er till oss om ni är intresserade av en metod som kan starta upp innovationsprocesser och bygga relationer och förståelse mellan människor på kort tid.

KKN-strategi

Landstinget i Sörmland fick ett utökat ansvar att arbeta med kulturella och kreativa näringar som en del av regionens tillväxtstrategi. Fabel kontrakterades för att bistå Landstingets arbetsprocess och för att formulera en strategi. Arbetet vilket involverade fokusgrupper och samtal resulterade i en treårig handlingsplan inom fem områden, inspiration, nätverksskapande, utbildning/förädling, finansiering och distribution/marknadsformering. Implementationen av strategin finner ni på Landstingets hemsida

Published

Strategival vid crowdfundingkampanjer

När du gör en crowdfundingkampanj kan du ha många olika mål. Du kan ha målet att validera en produkt eller en tjänst, finns det en efterfrågan? Då passar förhandsförsäljning men har du sociala mål kan donationer passa bättre. Beroende på metodval kommer du att tilltala olika målgrupper och personerna som involverar sig kommer ha olika drivkrafter. 

Presentationen går igenom drivkrafterna som väcks till liv beroende på vilken metod du väljer. 

 

[scribd id=176366340 key=key-yhwrl2oy8dli0157i29 mode=list]

 

Truly Digital

Truly Digital är en konferensserie om digital kulturpolitik, offentliga institutioners digitalisering, affärsmodellering i en digital era och digital kulturkonsumtion och produktion på en nordisk nivå.

Den första konferensen arrangerades på Rival i Stockholm den 10 oktober 2012, den andra på Louisiana utanför Köpenhamn den 10 mars 2013, den tredje höll vi på Kiasma i Helsingfors 21-22 september 2013 och den 4:e i Malmö sommaren 2014. Talarna som gästat Truly Digital har varit allt från producenter och distributörer till tjänstemän, lobbyister och forskare på nordisk och Europeisk nivå.

Syftet var att påbörja ett levande generellt samtal om den digitala utvecklingen på kulturområdet och hur befintliga strukturer och investeringar spelar in och nyttjar de nya möjligheterna med hänsyn till demokrati och inflytande. Serien har väkt många frågor och visat på utmaningar vi står inför.

Nästa Truly Digital är på Kulturhuset i Stockholm den 16:e september 2016.

Läs mer: www.trulydigital.se

Published

Kista Science City

Mäta tillväxt i Kista

Kista kallas ibland europas Silicon Valley med 60 000 andstälda och 1300 bolag alla aktiva i IT-sektorn. Stadsdelen norr om Stockholm är innehåller dock mycket mer ett universitet, segregation och ett mycket levande föreningsliv. På uppdrag av Tillväxtverket, Stiftelsen Electrum och Kista Science City har Fabel tillsammans med Analytico och forskningsinstitutet IMIT genomfört förljeförskning för att utreda effekterna av offentliga investeringar i tillväxtklustret Kista.

Metodval

Uppdraget omfattade en tvåårig förljeforskning på de tillväxtstödjande verksamheterna i Kista. I programlogiken vi upprättade ingår mätning i releation till fastslagna indikatorer genom gruppintervjuer, djupintervjuer med nyckelaktörer, kvantitativa studer på utvalda segment som mobilmjukvara, kvinliga ledare och intellegenta transportsystem.

Leverans

Följeforsningen levererades löpande i form av en strategisk dialog med ingående parter samt i en slutrapport. Projektet genomförde även en forskningsöversikt på klusterforsningen och en omvärldsstude på jämförbara IT-kluster i världen.

Published

GRowth

Fabel har gjort ett flertal följeforskningsuppdrag av projekt finansierade av Svenska ESF-rådet många med fokus på skola. Ett exempel på ett följeforskningsuppdrag är för GR-utbildning, en del av Göteborgsregionens kommunalförbund är GRowth.

Insatsen handlade om att stödja utvecklingen av läralagen på kommunalförbundets skolor. Utbildningsinsatserna rubriserades som entreprenöriellt lärande vilket definierades som pedagogik vilken stöder elevens handlingskraft och drivkraft till att själv vilja lära sig.

Published

I Stormens Öga

Över 20 000 elever i åldern 10-13 har hittills spelat “I Stormens Öga”, ett dataspel för upp till 30 simultana spelare i klassrum på tema barnkonventionen lanserad i samband med barnkonventionens 20 års jubileum.

Från uppdragsgivaren UNICEF fick Fabel frågan, “Hur kan vi på ett resurseffektivt sätt nå ut med ett pedagogiskt material som får lärare att vilja lära ut och elever att reflektera kring barnkonventionen?”.

Fabel skapade ett realistiskt interaktivt och webbdistribuerat media baserat på film, ljud, foto och berättarröster. Upplägget bygger på en problematisering kring ämnet barnkonventionen där klassen i slutändan får rösta fram hur deras samhälle ska byggas. Alla val leder till konsekvenser som eleverna sedermera får hantera. Inspirationen för spelmotorn kommer från filofofen John Rawls berömda metafor om att ett rättvist samhälle bara kan skapas om designern av samhällsystemet själv inte vet vem denna kommer vara i världen – bakom slöjan av okunskap.

Published

En resa som ingen annan

Utställningen har inneburit en intensiv upplevelse om hur det kan vara att komma som flykting till ett nytt land för mer än 4000 elever främst på gymnasieskolor i Stockholm, Malmö och Landskrona.

Manus är baserat på ett 50 tal intervjuer med nyanlända flyktingar om deras subjektiva upplevelse av flykt. Innan varje uppsättning har handläggare från Migrationsverket bjudits in för att gå resan och stor vikt har lagts på att skapa en så balanserad bild som möjligt.

Följeforskning i målgruppen visar på en tydligt ökad positiv attityd till flyktingmottagning, särskilt i grupper som hyst stor skepticism innan. Studien byggde på baselinemätningar innan deltagarna visste att de skulle vara med samt tre månader efter det deltog.

Published

Leka med döden

Utställningen skapades med ambitionen att kunna drivas med låga driftskostnader trotts en upplevelsebaserad pedagogik och riktad till gymnasieskolans senare delar på tema rattonykterhet. Deltagarna får uppdrag som karaktärer vilka skapar imput till de andra deltagarna i sex starka scener understödda av ljudspår och video. Utställningen kan hantera ca 100 besökare per dag och hölls samman av en museipedagog. I Stockholm rönte utställningen stora framgångar och besöktes av mer än 6000 elever under de nio månader den var utställd.

Då utställningen redan på designstadiet anpassades för turné genomfördes turnerandet på ett kostnadseffektivt sätt. Utställningenbestäldes av ett tiotal länsmuseer runt om i landet och var i drift till 2011.

Rollspelsutställningen producerades 2006 för Vin & Sprithistoriskamuseet (numer Spritmuseet)

Published