En resa som ingen annan, Landskrona

Det tredje genomförandet för Fabel av projektet “En resa som ingen annan”. Många av skådespelarna och spelledarna har med erfarenheterna från vårens uppsättning i Malmö kunnat lyfta lärandet ytterligare vilket kan ses i de attitydmätningar som genomförts i samband med projektet.

Flyktingsimulationen har genomförts för samtliga gymnasieelever i Landskrona och nu total ca 4000 personer om man räknar med uppsättningarna i  Stockholm och Malmö. Projektet har denna gång möjliggjort genom ett samarbete mellan Fabel, utbildningsförvaltningen i Landskrona, Sverok och Malmö Museer samt med stöd från Allmänna Arvsfonden och UNHCR.

Nära kustband

Fabel genomförde en strategisk analys och rådgivning åt region Blekinges kulturnämnd i samband med implementationen av samverkansmodellen. Arbetet hade en bred undersökande ansats om det regionala förutsättningarna och viljeriktningarna samt sates i relation till de nationella ambitionerna.

I rapportunderlaget presenterade vi specifika möjligheter och hot för regionen samt befintliga styrkor och svagheter samt gav en lång bruttolista på strategiska rekommendationer inom det kulturpolitiska området.

Analysarbetet byggdes upp från gruppintervjuer och semistrukturerade intervjuer med företrädare för institutioner med regonala regleringsbrev och nyckelföreträdare i civilsamhället. I analysen gjordes även en enkätundersökning med utgångspunkt tagen ifrån samtalen utvalda frågor som behövde kvantifieras. De specifika resultaten kompletterades med befintlig data från regional och nationell nivå. Arbetet kan sammanfattas som en variant av en cultural mapping.

Rapporten Nära Kustband kan laddas ner för läsning här.

Crowdculture testas i 3 månader

 

 

Under 2010 har vi utvecklat systemet Crowdculture – en webbaserad tjänst där privatpersoner ger 50 kronor i månaden till nya kulturprojekt de vill stödja genomförandet av, pengar som sen är tänkt att matchas med resurser från offentlighet och näringsliv. Varje medlem har också möjlighet att själv föreslå projekt de upplever som viktiga att genomföra. Andra medlemmar visar sedan genom sin insats stöd för något av de föreslagna projekten varpå stödpengar börjar tillräknas projektbudgeten enligt en börsliknande sekundbaserad fördelningsmekanik.

Med start den första oktober provar vi nu systemet i form av en specialutlysning i samarbete med Stockholms stads fond, Innovativ Kultur. 

”Idag kommer stora delar av kulturstödet från offentlig verksamhet vilket ofta fördelas ut av mindre expertgrupper. Genom Crowdculture vill vi försöka få fler att bidra och medverka i kulturutvecklingen och då också överlåta beslutsmandatet till en bredare allmänhet med annorlunda referenser och kvalitetskriterier. Man kan kalla det en tillitsekonomi som bygger på en symbios mellan privat och offentligt kapital. Det är ett sätt att försöka minska gapet mellan kultursektorns behov och den reella kulturbudgeten. Kulturen angår alla och alla kan på detta sätt också medverka, bidra och påverka” säger Kenneth Olausson, verksamhetsledare för Innovativ Kultur.

Testet av systemet Crowdculture är öppet för allmänheten från och med den första oktober.

 

 

Published