Electionville in Ukraine

Welcome to Electionville, where the intricate play of democracy comes to life in an interactive and educational floor game, now proudly conversing in Ukrainian. The game’s journey has taken a significant leap forward, as we have held workshops across Kyiv and in smaller towns such as Trostaniets in the northeast as well as in Stockholm. Throughout these events, we have been tailoring Electionville’s content to resonate with Ukraine’s legal structure and society.

Electionville isn’t just any fictional city. It’s a realm where players step into the roles of county council members, embarking on a mission filled with challenges and learning. The game is a blend of fun and engagement, designed with a noble goal: to enlighten participants about the inner workings of democracy.

Next Stop: Ukraine

At Fabel, we’re driven by a vision—games as catalysts for positive change. We’re not just game creators; we’re educators, bridging cultures and fostering a profound understanding of local governance. How do games achieve this? By nurturing new knowledge, broadening perspectives, and forging emotional connections.

As Electionville prepares to welcome Ukrainian citizens, we’re reminded of the power of play in education. It’s a testament to our commitment to create a context where learning and democracy go hand in hand, fostering informed and engaged citizens.

This venture is carried out by The Ukrainian Library Association, The Latvian branch of the European Movement International, and us here at Fabel in Sweden. We are united in our quest to create a game that’s not only entertaining but a strong learning experience.

Let the game of democracy begin!

The project is supported by Prosperous Future, from the Nordic Council of Ministers.

The youth council of rather small rural town of Trostianets in north eastern Ukraine tries out the game.
Workshop on game content with young Ukrainians living in Stockholm
Workshop at a library in Kyiv where we focused on adopting random political events in the game inorder for them to be suitable for a Ukrainian reality

“The Eye of the Voter”: Valobservation i Polen

Det var nog årets viktigaste politiska evenemang i Europa 2023, det polska parlamentsvalet. Fabel var där den 12:e till 16:e oktober med en grupp unga valobservatörer från socialt utsatta områden för att ta pulsen på den polska demokratins hjärtslag.

Gedigna förberedelser genomfördes för att våra observatörer skulle vara trygga i sitt uppdrag.

Medan Polen förberedde sig för valdagen den 15:e oktober, så samlades Fabel ett konsortium av aktörer för att genomföra en gräsrotsobservation av valet. Tillsammans med den oberoende polska observationsorganisationen Fundacja Odpowiedzialna Polityka, italienska Uniser och franska ALDA ansökte med till EU-programmet Erasmus+ om ett projekt med syftet om metodutveckling för att göra personer från grupper med generellt lågt valdeltagande till valobservatörer. Genom initiativet “The Eye of the Voter” skapar vi en utbildningsprocess genom vilken deltagarna får förståelse för det polska valsystemet, observera processen på plats och sedermera formulera sina lärdomar och paketera dem till personer i deras egna nätverk.

Projektet baserar sig på en likartad process som bland annat Fabel var med och genomförde under det svenska riksdagsvalet 2022. Erfarenheten var att valobservation som metod har en låg tröskel till involvering och en hög lärkurva kring vad demokrati är. Valobservation traditionellt sätt kan tolkas som ett elitprojekt, parlamentsledamöter som åker till andra länder och uttalar sig i vaga ordalag om utfallet. Vår iakttagelse är att metoden fungerar ypperligt för att engagera oerfarna väljare i sitt eget lands demokratiska system. Deltagare i en observation förvandlas från passiva konsumenter samhällsstyrning till en aktör i det demokratiska systemet.

På valdagen den 15:e oktober spred sig de drygt 40 deltagarna ut i grupper om tre runt om i Warszawa och närliggande områden. De besökte vallokaler, samtalade med väljare och deltog i röstsammanräkningen. De polska väljarna visade i valet att man ville ge landet en ny inriktning efter att under flera år halkat bakåt i internationella demokratiindex. Våra observatörer som kommer från områden där många är desillusionerade av vad politiken kan åstadkomma fick själva vara med om en kraftig riktningsförändring. “The Eye of the Voter” visar att unga människor inte bara är framtiden – de är nutiden och med rätt förberedelser blir det demokratins väktare, utrustade med visionen och beslutsamheten att övervaka de valprocesser som styr nationens kurs.

Varför gjorde vi detta?

Vi på Fabel sätter en ära i att hitta rätt metod för angripa en utmaning, det kan vara för ett företag, en offentlig aktör eller en förening. Ibland är en informationskampanj på sociala media rätt metod, men ganska sällan. Vi frågar oss vad är det för effekt som man vill ha och inventerar i en stor portfölj av potentiella metoder som kan generera den önskvärda effekter i den tilltänka målgruppen. Svaren vi kommer med kan vara utställningar, brädspel, teaterföreställningar eller som i detta fallet valobservation.

 

 

Några av våra observatörer är till vardags studenter på Kista Folkhögskola i norra Stockholm
De genomskinliga valurnorna och gigantiska valsedlarna gjorde starkt intryck på många observatörer
Valdeltagandet i Polen blev det högsta någonsin, 74,5%. Trycket på vallokalerna skapade i bland lite lätt kaosartade scener

En stolt valkommission strax öster om Warszawa

Den polska riksbanken uppmärksammade valdagen med en installation
En väljare överväger in i det sista vad han ska välja

AI i praktiken

I am convinced that the development of artificial intelligence and machine learning has the potential to contribute in a positive way to the future of humanity

Påve Franciscus

I månadsskiftet mars april 2023 blev fotot av påven viralt. Det visade sig efter något dygn att det var genererat i Midjourney, en av de nya AI-tjänster som snabbt har vuxit i popularitet.

AI har varit med oss i debatten och bakom kulisserna i många tjänster rätt länge nu men något avgörande hände den 30 november 2022 när ChatGPT släpptes till allmänheten.

I Fabels AI-kurs får ni hjälp att utforska den typ av verktyg som passar för personer som jobbar mycket med text, möten, kommunikation och analys.

Kan en AI skriva nästa verksamhetsplan? Kan en AI kontrollera att den nya strategin förhåller sig till alla länkade styrdokument? Kan en AI ringa upp kunder eller medborgare och intervjua dem om upplevda behov och transkribera intervjuerna?

Vad kan de nya AI-verktygen innebära för er verksamhetsutveckling och ditt arbete?

Fabel Kommunikation erbjuder en fortbildning om AI i utvecklingsarbete. Det är en praktisk djupdykning i de nya verktygen som alla pratar om: ChatGPT, Tableau och MidJourney samt text-to-voice och voice-to-text tjänster. Testa tillsammans med kollegor hur AI-verktygen fungerar för att sedan diskutera om och hur de kan vara till nytta – i ert enskilda arbete och i utvecklingsarbetet i stort.

MÅLEN MED KURSEN

Övergripande ska kursen ge en fördjupad kunskap om artificiell intelligens och närbesläktade begrepp som automatiserat beslutsfattande, stora språkmodeller och generativ AI.

Individuellt
Förmåga att resonera och planera hur AI påverkar din individuella arbetssituation.
Handgriplig erfarenhet av att testa verktyg som kan användas direkt.

Organisation
Kunskap om olika AI-verktyg och metoder som lämpar sig för din arbetsplats.
Utrymme att reflektera kring organisationens framtida förändring gällande t.ex. kompetensförsörjning.

Samhälle/uppdrag
Kunskap om aktuella utredningar och lagstiftning som reglerar AI.
Möjlighet att reflektera kring hur AI påverkar er nära omvärld

PRAKTIK OCH TEORI HAND I HAND

Första träffen

Introduktion till området

  • Vad är artificiell intelligens (AI) och hur fungerar det?
  • Introduktion till grundläggande begrepp som maskininlärning, neurala nätverk och automatisering.
  • Exempel från kommuner och statliga myndigheter.
  • Grunderna i användning av AI: språkmodeller och att skriva prompter.

AI-hack

Vi öppnar datorn, loggar in och testar handgripligen hur de nya verktygen fungerar.

Andra träffen

Reflekterande samtal

Vi diskuterar hur de nya verktygen kan påverka oss som individer, våra organisationer och arbetet med utvecklingsarbete med erfarenhet från vårt AI-hack.

Omvärldsbevakning
Fabel kommer inför träffen skicka ut relevant samtida material, poddar och texter som berör ert arbetsområde. Både positiva och negativa scenarion om framtida utveckling kommer att hanteras.

The Labyrinth of Democracy

The Labyrinth of Democracy, initially developed for Sweden’s centennial celebration of universal suffrage from 2019 to 2021, has since been translated and adapted to various languages and political contexts while maintaining its fundamental essence.

The method engages participants in exploring the diverse facets of democracy, emphasizing the need for public involvement. The Labyrinth acknowledges that individuals possess varying strengths and passions. Through a series of questions, participants might discover their path toward joining a non-governmental organization, studying political science, or even serving on a jury. It offers a range of activities, some long-term and others short-term, with varying levels of experience required.

The Labyrinth of Democracy is versatile in its presentation. It can be displayed as a poster in classrooms, illustrating the multifaceted nature of democracy. Alternatively, it can be transformed into a large-scale, interactive labyrinth for events, allowing users to engage directly with experienced individuals related to their suggested paths.

Additionally, the Labyrinth is available as a digital tool, you can try the Latvian version of the digital democracy labyrinth here.

 

Visitors at the Lampa festival of democracy are testing the tool. The question is, will dogs get the right to vote soon?

Classroom-type installation of the tool. In this case as a huge sticker covering a whole door

Interface to the digital version of the tool

 

Tre sätt att testa din idé

Under 2021-2022 turnerade vårt koncept Demokratistugan över Sverige, ett uppdrag vi gjorde för Kommittén Demokratin 100 år. Konceptet var en mobil mötesanledning som väckte idéer och skapade samtal kring demokrati. Under stugans 20 stopp från Norrbotten till Skåne hölls över 400 programpunkter av länsstyrelser, bibliotek, föreningar och andra aktörer. Vi tror att anledningen till att satsningen togs emot så väl och engagerade så många var ett resultat av en lång rad prototyper där vi faktiskt testade om idén, innehållet och framförandet höll.

Prototyper har under senare år fått ett uppsving tillsammans med ”design thinking” eller användarcentrerad utveckling. Grundtanken är att göra avgränsade tester tillsammans med personer som är målgrupp för att hitta rätt väg framåt och förkasta dåliga idéer.

Men hur gör man egentligen? Varje situation kräver så klart sitt eget angreppssätt. Huvudsaken är att testa en begränsad del av konceptet. Det här är tre sätt som fungerade bra för oss när vi tog fram Demokratistugan. Kanske det fungerar i din verksamhet också?

Demokratimuseum 1.0 på Sergels Torg i Stockholm
Demokratimuseum 1.0 på Sergels Torg i Stockholm

1. Testa konceptet

Första gången Demokratistugan mötte en publik var det som en mötesplats inom fyra pinnar, en valurna och lite snör. Här kunde förbipasserande fästa idéer och prata om vad de hade velat veta om de besökte ett demokratimuseum (namnet Demokratistugan kom långt senare). Under en dag samtalade vi med väljare inför valet till Europaparlamentet och fick in en uppsjö idéer kring vad som skulle kunna finnas där. Grundfrågan här var – vad borde finnas i ett demokratimuseum? Det vi snabbt insåg var att det inte främst var kunskap som efterfrågades – det var samtal och reflektion tillsammans som gjorde att besökarna verkligen gick igång. Där och då såddes fröet till varför Demokratistugan kallades ”en mötesanledning”, det var det demokratiska samtalet som skulle stå i fokus,

Det vi faktiskt testade var hur en pop-up-utställning togs emot och vilka förväntningar som låg hos publiken. Kostnaden var några hundralappar och arbetsinsatsen en dags arbete. Plus lite taffligt handarbete med att borra fast pinnar i betong. Det behöver inte vara svårare än så. Huvudsaken är att du har en tydlig bild av vad du testar och ett koncept som fångar en eller två centrala delar i idén.

 

Prototyp av innehåll på Gummifabriken i Värnamo.
Prototyp av innehåll på Gummifabriken i Värnamo.

2. Testa innehållet

När konceptet verkade hålla så gjordes en annan prototyp kring det faktiska innehållet. Vi gjorde ett antal skisser på vad som skulle kunna finnas med och tryckte upp det på enkla pappskivor. Den här prototyp-utställningen testades bland annat på en internationell publik under ett seminarium på vårt kontor, för en bred svensk publik under konferensen ”Röster om yttrandefrihet” och under en träff för regionföreträdare och länsstyrelser på regeringskansliet. Under träffarna diskuterade vi innehållet med besökare, fick en hel del kritik om både fakta och framställning men framförallt många idéer om vad som kunde göras bättre. Här stod innehållet i centrum – själva utförandet var inte en så vacker syn.

Genom att testa ett ofärdigt innehåll mot en publik så skär du snabbt bort detaljfrågor som var kommatecken ska sitta eller exakta formuleringar i en svår text. Först när du känner dig säker på att du har rätt innehåll så kan du börja fila på det exakta innehållet.

 

3. Testa enskilda element

Under hela processen hade vi stort fokus på interaktivitet i Demokratistugan – vi tror att demokrati är något du behöver göra tillsammans istället för att bara lyssna eller läsa. För att se vilka enskilda övningar och interaktiva metoder som flög så hade vi under två år små prototyper som fick vara med när tillfälle gavs. Pappersprototyper på spel och lekar testades i en väns trädgård. En enkät i garn ratades efter måttligt intresse på konferensen Folk och Kultur. Innan det var dags att skicka de halvt bestämda övningarna fick elever på en fritidsgård fick testa på, i vad som då var mest en tom container.

När ni har specifika delar i en idé som ni känner er osäkra på – låt publiken säga sitt. Grundprincipen är att det är publiken som vet bäst vad de faktiskt gillar, inte ni nördar som redan vet alldeles för mycket.

Flödesshema för testning på målgrupp innan formgivningsprocessen

Vad kan du göra?

Vi tror att prototyper är en enkel väg för att börja göra rätt saker snabbare. Det viktigaste ni i er organisation kan göra i en prototyp är att slå fast grundläggande idéer för genomförandet. Annars är det lätt att abstrakta kriterier kan kamouflera de verkliga utmaningarna eller hämma utvecklingen. Genom att låta andra testa och tycka i ett tidigt skede så kommer ni att kunna lämna dåliga idéer bakom er och få nya tankar om hur ni lyckas bättre. Det mesta går att göra prototyper av. Ska du utforma en ny digitaliseringsstrategi på din myndighet? Göra en utbildning om stadsbyggnad? Anlägga en ny fritidsgård? Testa. Det ger dig möjlighet att bryta ner kärnan av vad du gör. Ta en sak i taget. Gör om. Och gör rätt.

En garnenkät. Kunde har varit bra.
En garnenkät. Kunde ha varit bra.

Stimulera innovationsklimatet och intraprenörsskapet

Hur väl stämmer följande påstående in på dig:

Jag svarar gärna på utvärderingar och enkäter:

Ibland

Nej

Verkligen inte

Aldrig mer

Jag slickar hellre på ett rivjärn

Varje dag förlorar så många människor så mycket tid på enkäter och utvärderingar. Lärdomarna stannar oftast i att konferensen i sin helhet fick 3.6 i betyg. Ibland håller de flesta delvis med om att vissa frågor ibland är viktiga. Hur kan vi 30 år efter det moderna internets födelse inte ha kommit längre?

Internet ger oss möjligheten till kostnadseffektiv tvåvägskommunikation. Det är en teknologisk förändring som borde påverka hur vi ser på denna insamling av varandras åsikter och synsätt. Enkäter kan vara en dialog där både den som lämnar och den som tar emot uppgifter kan lära sig något av faktiskt värde. 

För att utforska vad en enkät kan vara har Fabel tagit fram en prototyp på ett nytt enkätverktyg som samtidigt är ett självskattningsverktyg. Just denna prototyp handlar om innovationsklimat och intraprenörskap, det vill säga förutsättningar för dig och andra som vill förändra er organisation inifrån. 

Genom en länk får medarbetare svara på frågor om hur de ser på utvecklingsmöjligheterna inom er organisation. Arbetsgivarna får samlad anonymiserad data kring vad medarbetarna upplever som hinder på jobbet och vilket stöd som kan behövas för att utveckla verksamheten. Men även medarbetaren får konkret hjälp vidare. I slutet av självskattningstestet får du ett antal tips om hur just du i din position kan gå vidare om du har en idé du vill utveckla.

Du kan testa verktyget här

Vi tror att många, både i privat och offentlig sektor skulle ha mycket att tjäna på en förändrad syn på enkäter. I en traditionell enkät finns det väldigt låga incitament för uppgiftslämnaren att delta. Vi tror att enkäten kan ses som ett självskattningstest som ger uppgiftslämnaren guidning framåt. Om den person som ger sin tid för att utvärdera också får ny kunskap så kommer fler att vilja delta. 

Hör av dig till oss om ni är nyfikna på hur ett anpassat test kan underlätta er datainsamling.

Vad är egentligen ett spel?

Spel och spelmekanik är en del av vår vardag. Tittar du lite närmare på saker och ting kan du se att det genomsyrar mycket mer än bara dator- och brädspel. Många organisationers belöningssytem bygger på spelmekanik – när man “levlar” öppnas nya möjligheter upp i form av utökad makt och högre ersättning. En fördjupad förståelse i hur spel fungerar och vilka beprövade metoder som finns är en smart investering.

Sten, sax, påse är ett från början ett kinesiskt spel som varit med oss i flera tusen år. Den enkla spelmekaniken gör att det bibehåller sin relevans, samma princip kan återfinnas i många moderna datorspel

Är det spelmekaniken, berättelsen eller kanske handkontrollerna som avgör vad som blir engagerande och spännande?

Individer har olika preferenser om vad som är kul. En av de viktigare preferenserna är om spelet är baserat på tur eller skicklighet. Vissa forskare hävdar att det är en av sakerna som ligger bakom fotbollens breda attraktionskraft – sportens spelregler gör att den balanserar ganska perfekt mellan tur och skicklighet. Men tur kontra skicklighet är bara en av många avgörande faktorer.

Vi har vid flera tillfällen hållit utbildningen “Vad gör ett spel kul?”. Mellan kortare teoretiska pass lämnas stort utrymme för att tänka och skapa tillsammans.

  • Vad gör ett spel spännande?
  • Vad är skillnaden på spel och spelifiering?
  • Hur kan ni i er organisation använda er strategiskt av spel?
  • På vägen mot lärdomarna kommer ni dessutom träna er på prototypbyggande.

Hör av dig till oss om ni behöver bli bättre på att förstå och använda er av spelmekaniker. Att förstå spel som koncept och dess drivkrafter kan vara ögonöppnande såväl för nyfikna organisationsutvecklare som erfarna spelutvecklare.

Nedan kan du se exempel på prototyper från tidigare workshops.

Bullet Wordle är en tidsbegränsad grupptävlingsversion av det populära ordpusslet.

Bilden visar ett spel som använder gyrosensorerna i mobilen för att styra en motorcykelsimulator.

Gruppen använder ett diorama som metod för att illustrera djupkänslan som ska finnas i spelet.

Spelkultur

När vi läser om spelbranschen i media beskrivs det ofta som en tillväxtbransch som i Sverige omsätter mångmiljardbelopp och där mycket går på export. Bolag hittar talang i Sverige för sin utveckling. Men spel är också kultur och en sysselsättning som upptar mångas vardag. Allt fler människor i olika åldrar ägnar sig åt traditionella brädspel, dator- och tv-spel, levande spel (lajv och rollspel) eller spelkultur i andra former.

Spelkulturen har många beröringspunkter med traditionella kulturuttryck. Området engagerar dessutom många unga i föreningsform där deltagarna i hög grad interagerar och är medskapare. Särskilt interaktiva och digitala spel är en näring under stark utveckling och spel som pedagogiskt verktyg blir allt vanligare inom flera områden.

På uppdrag av regionerna Dalarna och Gävleborg har Fabel gjort en genomlysning och ett förslag på hur spel som kulturform kan bli en del av det regionala kulturutbudet. Utredningen har resulterat i ett treårigt samarbetsprojekt mellan regionerna där de operativa aspekterna av spelkultur ska testas och utvärderas.

Läs Fabels utredning om regional spelkultur här.

The history of the ballot

Ballot papers may at first glance seem like simple pieces of paper. Most of us have probably not questioned how they are designed. But if you scratch the surface, the ballot papers are much more. What a ballot paper looks like says a lot about the country’s political system, as well as what expectations the political system has of the user, ie the voter and the vote counter. Ballot papers can contain different amounts of information about parties and candidates and provide different numbers of choices. Democracy is about values and discourse, but it is through the ballot paper that the voter’s will materializes.

We have for two years in a Nordic co-operation twisted and turned ballot papers from different countries and from different times. The result is the exhibition “The Ballot – Piece of paper or instrument of power” which premiered at the Nordic Embassies in Berlin on September 3, 2021. Click and drag in the image below to walk around the exhibition!

The exhibition shows 50 ballot papers from ten countries. Our ambition has been to follow the development of democracies in Sweden, Finland, Denmark, Lithuania and Germany by analyzing their ballot papers. In the video below, we present some of the conclusions from the work in the form of a panel debate where different perspectives: the politician, the election observer and the artist give their views on a couple of selected ballot papers.

To help us understand the ballot papers, we have been a broad team with different skills. Spearheading the election expertis we have International IDEA who have invited leading election experts from all over the world to take part in the project. A digital version of the exhibition is on display at the ACE-project.

Please reach out to us if you are interested in the exhibition and want to display it. The content can be adapted for several target groups and to suit both archives, libraries, exhibition rooms and embassies.

We in the project team hope to hear from you!

Fabel, Studio Kalleinen, IESC, Folkevirke, International IDEA

The project has been realised with finical support from Nordisk Kulturfond

Äntligen premiär!

Fabel har under en längre tid arbetat med att ta fram ett format för högtidlighållandet av att Sverige firar 100 år som demokrati. Äntligen har Demokratistugan premiär!

Demokratistugans premiär sker i Dorotea den 16:e augusti 2021, därefter går stugan som en stafett mellan länsstyrelserna och avslutar i Malmö i december.

Fabel har arbetat tillsammans med Kommittén Demokratin 100 år, formgivarna Anna och Malvin på Unna Design samt webbutvecklarna IT-house med att ta fram en helhetslösning som både är digitalt och samtidigt en turnerande utställningsrum som både är tillgängligt och engagerande för många.

Vår förhoppning är att lösningen väcker tankar och startar diskussioner om vår demokratis historia, nutid och framtid. I 3D-modellen ovan kan går runt i utställningen även om den inte kommer till en ort nära dig.

Första publika testet av en prototyp som skulle komma att bli Demokratistugan. Testet utfördes på Sergelstorg under valkampanjen inför Europaparlamentsvalet 2019, besökare uppmanades att lämna olika former av förslag.

Utställningen består av en bredd av interaktiva övningar som sammantaget förhoppningsvis ska möta olika målgruppers nyfikenhet. Övningarna finns både i det fysiska utställningsrummet och digitalt.