Annika först i mål!

Idag har vi glädjen att se hur det första projektet har nått full finansiering! Annika Olofsdotter Bergström och hennes projekt till Home Sweet Home har varit bra på att engagera användarna.

Stort tack till alla som bidragit för att möjliggöra en fortsättning på detta spännnade projekt!

Uppdatering 2013 Hör Annika i SvTs Kobra om forskning kring spel.

Workshop i Malmö

 

 

 

 

 

@Konst, kultur och kommunikation (K3)Malmö

Workshopen består av två delar, en inledande föreläsning följt av ett antal workshopmoment, att likna vid gamla tiders redskapsgymnatsik.

Föreläsningen ger en utblick i ett arbetsfält där kulturskaparen använder sitt nätverks tillit och engagemang i kollektiva produktionsprocesser. Vi ger ett par konkreta exempel på utvecklingen, för att till sist landa i projektet  Crowdculture.se, ett nyligen lanserat svenskt initiativ som syftar till att fördela kulturpolitiskt stöd  genom upprättandet av en hyrbidekonomi mellan privata och kommuala medel som i bästa fall sätter makten i medborgarnas händer.

Det efterföljande workshopmomenten görs i fem stationer där deltagarna får fördjupa sig i och utveckla olika perspektiv på crowdsourcing som arbetsmetod. Vi bearbetar begrepp i omvandling, vilka projektegenskaper som sätts i centrum i ett nätverksbaserat produktionlandskap och lär känna olika karaktärers farhågor och förhoppningar i relation till den utvecklingen.

Workshopen leds av Molly Ränge, projektledare på Fabel Kommunikation som utvecklat konceptet för Crowdculture, samt Gabriel Widing medförfattare till Deltagarkultur och medlem i Interacting Arts.

Ta gärna med dig bärbar dator!

Du kan förbereda dig genom att kika in på www.crowdculture.se och registerar ett (gratis) medlemskap.

Begränsat antal platser, hör av dig om du vill vara med.
Molly Ränge, molly@fabel.se
Gabriel Widing, editor@interactingarts.org

Entreprenöriellt lärande i GR

Tillsammans med Analytico genomför Fabel ett följeforskningsuppdrag på GRowth. Growth är ett projekt som syftar till att öka kompetensen och kunskapen kring entreprenöriellt lärande inom gymnasie- och vuxenutbildning. Det primära målet för GRowth var att hitta arbetsformer som främjar möjligheterna för de studerande att utveckla sitt kreativa tänkande och sin entreprenörsanda. Utvärderingen var både en formativ utvärdering (process) och en summativ utvärdering (effekt). Under utvärderingen har vi följt, deltagit, analyserat och dokumenterat projektets aktiviteter och insatser löpande under året. Vi har även gett förslag på förbättringsåtgärder inför det fortsatta arbetet för projektet och bidrar aktivt till kunskapsutvecklingen. Dokumentstudier, workshops, fokusgrupper och intervjuer med representanter från projektdeltagarna har varit underlaget för utvärderingen. Vi har även kompletterat utvärderingen med traditionella enkäter samt ta fram material för en lärande wiki för projektet. I den summativa delen av utvärderingen har vi tagit fram mjuka indikatorer på effekter och följa upp dessa löpande under projekttiden. Uppdraget löpte under juni 2009-december 2010. Projektet finansieras med medel från Europeiska Socialfonden.

Published