Entreprenöriellt lärande i GR

Tillsammans med Analytico genomför Fabel ett följeforskningsuppdrag på GRowth. Growth är ett projekt som syftar till att öka kompetensen och kunskapen kring entreprenöriellt lärande inom gymnasie- och vuxenutbildning. Det primära målet för GRowth var att hitta arbetsformer som främjar möjligheterna för de studerande att utveckla sitt kreativa tänkande och sin entreprenörsanda. Utvärderingen var både en formativ utvärdering (process) och en summativ utvärdering (effekt). Under utvärderingen har vi följt, deltagit, analyserat och dokumenterat projektets aktiviteter och insatser löpande under året. Vi har även gett förslag på förbättringsåtgärder inför det fortsatta arbetet för projektet och bidrar aktivt till kunskapsutvecklingen. Dokumentstudier, workshops, fokusgrupper och intervjuer med representanter från projektdeltagarna har varit underlaget för utvärderingen. Vi har även kompletterat utvärderingen med traditionella enkäter samt ta fram material för en lärande wiki för projektet. I den summativa delen av utvärderingen har vi tagit fram mjuka indikatorer på effekter och följa upp dessa löpande under projekttiden. Uppdraget löpte under juni 2009-december 2010. Projektet finansieras med medel från Europeiska Socialfonden.