Stockholms stad fördelar kulturbidrag via crowdsourcing i nya systemet Crowdculture.se

 

 

 

 

Med start imorgon den 22:de oktober provar Stockholms stad via fonden för Innovativ Kultur ett nytt sätt att fördela kulturstöd baserat på medborgarnas egen vilja. Testet kommer att vara öppet i tre månader och fördela medel till kulturprojekt från en kombination av privatpersoners, det offentligas och näringslivets stöd via fonden Innovativ Kultur.

Systemet går under namnet Crowdculture och är en webbaserad tjänst där privatpersoner ger 50 kronor i månaden till nya kulturprojekt de vill stödja genomförandet av, pengar som sedan får en hävstångseffekt av resurser från offentlighet och näringsliv. Varje medlem har också möjlighet att själv föreslå projekt de vill genomföra. När andra medlemmar sedan visar stöd för något av de föreslagna projekten, börjar de tillräknas bidrag enligt en börsliknande sekundbaserad fördelningsmekanik.

”Idag kommer stora delar av kulturstödet från offentlig verksamhet vilket ofta fördelas ut av mindre expertgrupper. Genom Crowdculture vill vi försöka få fler att bidra och medverka i kulturutvecklingen och då också överlåta beslutsmandatet till en bredare allmänhet med annorlunda referenser och kvalitetskriterier. Man kan kalla det en tillitsekonomi som bygger på en symbios mellan privat och offentligt kapital. Det är ett sätt att försöka minska gapet mellan kultursektorns behov och den reella kulturbudgeten. Kulturen angår alla och alla kan på detta sätt också medverka, bidra och påverka” säger Kenneth Olausson, verksamhetsledare för Innovativ Kultur.

Testet av systemet Crowdculture sker som en alternativ utlysning inom ramen för Innovativ Kultur och är öppen för allmänheten till och med den 31/1 2011 påwww.crowdculture.se

”Om en idébärare på kort tid lyckas skapa ett stort lokal engagemang i sina privata nätverk, kan ett projektets önskade budget rinna till på kort tid och realiseringen kan kicka igång omedelbart efter det!” säger Max Valentin, projektledare på Fabel Kommunikation som ligger bakom konceptet.

Inget tak är satt för hur mycket pengar som får sökas i utlysningen, men man uppskattar att projektbudgetar på upp till 25 000:- har som störst möjlighet att uppnå finansiering under den begränsade testperioden.

Crowdculture är ett initiativ av Fabel Kommunikation AB och utvecklas under 2010 i samarbete med SICS och med stöd från kulturproducenter, kulturkonsumenter samtInteracting Arts och med stöd av fonden Innovativ Kultur, Stockholms Stad ochVinnova.

Frågor rörande Crowdculture och dess funktionalitet besvaras av Max Valentin, VD, Fabel Kommunikation. max@fabel.se, telefon 08-410 224 30

Frågor rörande testets genomförande och relation till Stockholms stads fond, Innovativ Kultur besvaras av Kenneth Olausson, Innovativ Kultur kenneth.olausson@innovation-impact.se, telefon 070-592 68 63

Fabel Kommunikation är en Stockholmsbaserad kommunikationsbyrå med inriktning mot kulturpolitik, offentlig sektor, deltagande metoder och upplevelsebaserat lärande. Företaget startades 2002.

SICS laboratorium ICE arbetar med forskning genom experimentella prototyper. Genom kunskap om användarebeteende och tydligt riktade hypoteser om framtida digitalisering av vardagsmiljöer bygger SICS nydanande plattformar och verktygsprototyper i samarbete med utvalda industripartners.