Rapport

Rapport 2019 Tvärpolitisk samverkan och jämställdhetspolitik 1. Beskrivande namn på programmet: Tvåårigt anpassningsprogram av PAO-verksamhet med fokus på tvärpolitisk samverkan och jämställdhetspolitik 2. Aktivitetsperiod för programmet: 2019-01-01 till 2020-12-31 3. Sökande partianknuten organisation Namn: Silc – Svenskt internationellt liberalt centrum Kontaktuppgifter: Bastugatan 41, 11825 Stockholm. Tel 08 410 415 74 Organisationsnummer: 802407-6419 4. Programhandläggare för PAO Martin Ängeby, Generalsekreterare, Silc Epost: martin.angeby@silc.se Tel.: 070 776 96 50 Adress: Bastugatan 41, 11825 Stockholm Sammanfattning Sammanfattning Detta är ett globalt program som stärker partiers policyutveckling, deras kapacitet att bygga koalitioner och deras jämställdhetsintegrering. Detta görs dels genom en global process i två möten – ett förberedande möte om policymaking på jämställdhetsområdet 2019 och ett avslutande aktivistseminarium i Tunisien 2020. Avslutande mötet 2020 kommer nu ske genom en digital process med utgångspunkt i rapporter. Parallellt med detta görs landinsatser i Tunisien, Egypten, Jordanien och Uzbekistan. Förutsättningarna för att verka som parti skiljer sig starkt mellan dessa länder, vilket gör att programmen har olika utformning. I Tunisien arbetar vi med ett parti som har representation på alla nivåer och tidigare ingick i regeringskoalitionen. I Jordanien, Uzbekistan och Egypten arbetar vi med rörelser eller med partier som inte har möjlighet att idag ställa upp i val och bli invalda i parlament. Trots detta, eller kanske tack vare, är erfarenhetsutbyte mellan partners stort värde. Det ger perspektiv på den egna verksamheten och de egna utmaningarna, samtidigt som det ger en insikt om vad man, trots olikheterna, har gemensamt. Rapporten täcker aktiviteter med partners under andra halvan av 2019, och ger en bild av vilka former vårt arbete har, samt hur det strävar mot de mål vi har satt upp. Ambitionen är att under hösten 2020 ta fram tydliga baselinevärden, så att vi i slutrapporten kan dra slutsatser om resultatet av våra aktiviteter samt framtida strategi. I slutrapporten kommer vi göra en jämförelse mellan januari 2019 (baseline) och januari 2021. Insatser på internationell nivå I november 2019 genomfördes ett besök på Liberalernas landsmöte på temat jämställdhetspolitik och ekonomisk tillväxt, samt demokratiska interna processer och koalitionsbygge. Mötet tog avstamp i de globala målen, och ett utkast till dokument togs fram med grundprinciper för liberal policyutveckling inom dessa två områden. Mötet gav oss också möjlighet att stämma av varje partners enskilda verksamhet och ambitioner för 2020. År 2020 planerade vi ursprungligen att hålla en slutkonferens i Tunisien, förhoppningsvis back to back med World Movement for democracys Global Assembly som skulle ha hållits i Tunisien i November. Detta har nu blivit inställt och vi kommer istället genomföra en serie av digitala konferenser som bygger på partners rapporter och samlad erfarenhet. På dessa konferenser sammanför vi nyckelpersoner som arbetar med policyutveckling i våra partnerpartier. Regionala insatser Under året genom fördes inga regionala insatser eftersom den regionala liberala organisationen Arab Liberal Federation har tyvärr utvecklats i en icke-demokratisk riktning och vi därför inte kan delta i deras aktiviteter. Istället ämnar vi under 2020 samarbeta med African Liberala Network och temat för detta kommer vara jämställdhetspolitik och kvinnlig representation Tunisien Målet med vårt arbete i Tunisien är att stärka kvinnliga medlemmar i partiet Afek Tounes, öka representationen på aktiviteter och i styrelser samt att stärka Afeks förmåga att arbeta med och opinionsbilda i jämställdhetsfrågor och att implementera jämställdhetspolitik. Vi arbetar genom utbildningsinstitutet Hannibal Institute som är knutet till partiet Afek Tounes. Afek Tounes ställer upp i val och har tidigare ingått i regeringskoalitionen. I den tunisiska vallagen finns kvoter för kvinnor (25% på nationell nivå och 50% på regional och lokal nivå), det innebär att alla partier har kvinnliga kandidater, ofta är dessa dock inte aktiva i valkampanjer och ges inte utrymme i partiernas kommunikation. Afek har även på nationell nivå ambitionen att andelen kvinnor skall vara 50%. Den stora utmaningen ligger i att över huvud taget få kvinnor att engagera sig i samma utsträckning som män och att få dem att stanna kvar. En bra jämställdhetspolitik och socialpolitik, samt skickliga kvinnliga företrädare är partiets strategi för att fler kvinnor skall få upp ögonen för att engagera sig politiskt. Parlamentsvalet i oktober gick sämre än väntat och de har nu endast två representanter i parlamentet. Partiledaren avgick och partiet är nu i en planeringsprocess, både politiskt och aktivitetsmässigt. Val av ny partiledning har inte kunnat genom föras på grund av pandemin och vår planeringsresa som skulle ägt rum i mars/april blev inställd. Vi har dock haft ett antal möten med projektledarna digitalt och årets projekt kommer troligtvis att inrikta sig på att ge stöd åt de 100 lokalpolitiker som företräder partiet, samt ta tillvara på de 346 personer som genomgick kandidatutbildning under 2019. Det är först när en ny styrelse är på plats som vi kan sätta ner foten. Även om utbildningarna genomförs av Hannibalinstitutet så måste planerna ligga i linje med partiet strategi och ha partiets välsignelse. Planerade aktiviteter 2019: * Utbildning för ledande lokalt invalda – Ej genomfört. * Rapport om ekonomiska reformer och jämställdhetsreformer – Genomfört * Kandidatutbildning – Genomfört. Egypten Målet med vårt arbete i Egypten är att stärka kvinnliga medlemmar i de liberala partierna, öka representationen på aktiviteter och i styrelser samt att stärka partiernas förmåga att arbeta med och opinionsbilda i jämställdhetsfrågor. I Egypten är det inte möjligt för partierna att ställa upp i val. I Egypten arbetar vi med politikerutbildningar för medlemmar i liberala partier genom organisationen EDA. Utbildningarna sker i form av endagarsseminarier. Det politiska förtrycket i Egypten är hårt och ingen ljusning skönjes. Årets projekt har redan inletts. Aktiviteterna är samma som förra året, men deltagarna nya. I år har vi fyra partier istället för fem. Detta beror på att Justice Party har interna problem och håller på att registrera sig under ett nytt namn. För att hushålla med resurserna och samtidigt nå fler har vi också utökat antalet deltagare (30 istället för 25), och förkortat internatdelen. Planerade aktiviteter: * Workshops på temat policyutveckling – Genomfört * Utbildning i policydialog och förhandling – Genomfört Uzbekistan I Uzbekistan arbetar vi med partiet Birlik, som bildades redan under perestrojkan (1988), genom civilsamhällesorganisationen Ezgulik. En stor del av Birliks ledarskap befinner sig i exil. Målet med vårt arbete i Uzbekistan är att stärka kvinnliga medlemmar i civilsamhällesorganisationen Ezgulik (i förlängningen och i framtiden i Birlik) öka representationen samt att stärka Ezguliks förmåga att arbeta med och opinionsbilda i jämställdhetsfrågor. Det är inte möjligt för Birlik att ställa upp i val, men utrymmet för att delta i politisk debatt och för att påverka statliga myndigheter utvidgas, förtrycket är inte lika hårt som i till exempel Egypten. Detta är en historisk chans för liberalerna att flytta fram sina positioner och verka för liberala frågor. Våra uzbekiska partners deltog under 2019, förutom i seminariet vid landsmötet i ett studiebesök på temat jämställdhet och offentlig förvaltning. Vi fortsätter vårt arbete som planerat med utbildning för partiets ledare, stöd till regionala konferenser och ett rapporteringsseminarium i slutet av året. Planerade aktivteter * Utbildning av partiets ledare – Genomfört * Biståndsadministrativ utbildning till nyckelpersoner i mottagarorganisationen – Genomfört * Stöd till de regionala kongresser som behöver anordnas för att lagligen registrera partiet – delvis genomfört * Studiebesök i Stockholm på temat offentlig förvaltning och jämställdhetspolitik – Genomfört Jordanien I Jordanien arbetar vi med Free Thought Forum. FTF är inget parti utan ett ungdomsförbund och de är medlemmar i den liberala ungdomsinternationalen IFLRY. Ursprungligen avsåg vi att även arbeta med partiet Civil Alliance, men på grund av splittring inom partiet har vi nu lagt de planerna på is. Målet med vårt arbete i Jordanien är att stärka kvinnliga medlemmar organisationen FTF och att stärka FTF förmåga att arbeta med och opinionsbilda i jämställdhetsfrågor och gällande ekonomisk politik. Styrelsen i FTF är sedan december 2019 jämställd. I Jordanien genomförs val till parlamentet, men parlamentet har mycket liten makt och vallagen missgynnar de mer progressiva städerna och de som väljs är oftast snarare representanter för klaner än för de partier de formellt kandiderar från. Att utvecklas till ett parti eller att bilda ett parti är målet för FTF. Vår jordanska partner deltog 2019 i det internationella seminariet i samband med landsmötet och i ett studiebesök tills Sverige på temat jämställdhetspolitik och offentlig förvaltning. I mitten av februari genomförde vi ett planeringsmöte med partnern, där det bestämdes att fokus skulle ligga på jämställdhetspolitik och på frågor om statens finanser. Ett utbyte med LUF planerades, men i och med CoVid19, fick detta ställas in (genomförs nu som digital studiecirkel). Planerad aktivitet: * Policyseminarier med det nybildande partiets ledning och nyckelpersoner – Ej genomfört * Studiebesök i Stockholm på temat offentlig förvaltning och jämställdhetspolitik – Genomfört Förstudier och kontaktskapande verksamhet Under året har Silc och Silcs partners deltagit i internationella nätverk och möten, med syfte att stärka omvärldsbevakningen och finna nya kontakter för eventuella nya samarbeten. Under 2020 ämnar vi undersöka möjligheterna närmare att utveckla arbete i till exempel Somalia och Moldavien. Somalia är ett viktigt biståndsland för Sverige och det finns en stor somalisk diaspora i Sverige, varav en del är engagerade i vårt moderparti Liberalerna. Vi vill ta vara på den kraften och kompetensen. När det gäller Moldavien ser vi ett värde i att ha flera ben i Östra partnerskapets länder. Moldavien har en komplicerad parlamentarisk situation, men det finns goda förutsättningar för ett pluralistiskt partisystem. Liberalt arbete där skulle också på ett bra sätt komplettera det arbete som OPC genomför. I övrigt ämnar vi fortsätta delta i de nätverk som är viktiga för vår verksamhet och för våra partners verksamhet. Problemanalys, mål och resultat Detta program har som syfte att stärka partiernas förmåga till tvärpolitiskt samarbete. Huvudmaterien för samarbetet ska vara jämställdhetspolitik. Partierna som ingår i programmet har olika förutsättningar. I Tunisien, till exempel, så är valsystemet strikt kvoterat vilket har medfört att hälften av alla förtroendevalda politiker är kvinnor. I en sådan kontext är det viktigt att bidra till att kvinnor också bidrar till partiets politikutveckling, och att partiets politik är jämställdhetsintegrerad. I Uzbekistan är partierna i ett formativt skede tack vare demokratiska landvinningar. I det skedet är det viktigt att arbeta med jämlik representation i de nya partistrukturerna. I ett land som Egypten, där det är ytterst svårt att driva partipolitiskt arbete, är det ändå möjligt att driva politik i sakfrågor som inte uppfattas som regimfientliga, och jämställdhet är delvis en sådan sakfråga. I de länder vi arbetar är kvinnor och unga kraftigt underrepresenterade inom politiken. Anledningarna till det finns på flera nivåer i samhället. Egypten och Uzbekistan är länder där politisk makt och militär makt både visuellt och ceremoniellt ser väldigt lika ut; politik är en helt maskulint kodad verksamhet. De enstaka kvinnor som ses i politiken är nästan aldrig makthavare i sin egen rätt utan endast representanter för en grupp, ett ekonomiskt intresse eller en etnisk grupp. Män däremot kan i sina generalsuniformer vara makthavare i sin egen rätt i kraft av ämbetet. De liberala krafter som vill ha starkare representation och mer inflytande för kvinnor och unga är därmed i en position där de de facto ifrågasätter hela det politiska systemet och den politiska kulturen. I Jordanien och Tunisien ser man samma patriarkala strukturer, även om det där finns större möjlighet att verka politiskt och att arbeta med jämställdhetsfrågor. Arbetet för jämställdhet är alltså intimt förknippat med frågan om demokratisering. Diktaturen har ett manligt ansikte. Därför har vi i projektets aktiviteter arbetat med jämställdhetsfrågan på två sätt: Å ena sida har vi stärkt partiernas arbete med jämställdhetspolitik, och särskild vikt har lagts vid kvinnors ekonomiska oberoende och vid sexuella och reproduktiva rättigheter, dvs kvinnor egenmakt, kvinnors oberoende av män. Å andra sidan har vi arbetat med att stärka kvinnors position inom partierna, vi har stöttat medlemsutbildningar och kandidatutbildningar där målet har varit att kvinnor skall utgöra hälften av deltagarna. Under andra halvåret 2020 skall vi ta fram en baseline för representationen av kvinnor inom partierna inför slutrapporten. Tunisien: ett fritt land med behov av reformer Tunisien är alltjämt ett fritt land med politisk pluralism. Freedom House har dock nedgraderat landet från 1 (helt fritt) till 2(frihet med restriktioner) i sin ranking. Ett orostecken är en ny civilsamhälleslag som är mindre fri än sin föregångare. En amnesti för personer som har varit inblandade i ekonomisk brottslighet under Ben Ali-regimen. Bland den demokratiska oppositionen finns liberaler, socialdemokrater och islamister som är mindre modererade än Enahda. Socialdemokratin är inte stark i valda församlingar, men den Tunisiska fackföreningsrörelsen är stark och mobiliserar sina medlemmar för att påverka politiska beslut. Kvinnors ställning i Tunisien är stark jämför med i andra jämförbara länder. Landsfadern Habib Bourghiba (president från 1957-1987) säkerställde vittgående rättigheter och utbildning för Tunisiens kvinnor och denna modernitet är en viktig del av Tunisiens självbild. Tunisien har gjort viktiga ekonomiska reformer för jämlikhet, till exempel reform av arvsrätten. Valsystemet har en stringent kvotering av kvinnor och unga. Varannan person på listor ska vara kvinna och var tredje ska vara ung. Hälften av ett partis listor ska dessutom toppas av en kvinna. Detta har medfört att genom lokalvalen 2018 så finns det en mycket stark representation av kvinnor i politiken. Afek Tounes är ett viktigt parti i Tunisien. Man ingick i regeringskoalitionen under flera kritiska år och hade då bland annat ansvar för decentraliseringsreformen. Afek Tounes lyckades bra i de första lokala valen i Tunisien 2018. Man har etablerat lokala kommunföreningar runt om i hela landet, och man har förtroendevalda som ska engagera sig direkt som beslutsfattare över kommunal verksamhet. Egypten: förtryck och fragmentering När General Sisi tillträdde gav han sig först på muslimska brödraskapet, men därefter har han gått vidare med att attackera all politisk opposition och även civilsamhällesorganisationer. För civilsamhället är den nya NGO-lagen samt det beryktade ”fall 173” särskilt besvärande. Aktivister som fortsätter sitt arbete kallas med jämna mellanrum till förhör, avkrävs stora bötessummor och hamnar ibland också i fängelse. Under våren och sommaren 2018 har dessa trakasserier intensifierats. Partier som verkar i repressiva miljöer är av situationen tvungna att driva frågor som rör civila och politiska rättigheter. För att kunna skapa ett starkt stöd bland väljarna behöver samtidigt kunna presentera politiska program som tar upp problem som väljarna möter i det dagliga livet. Att erbjuda politiska förslag och reformer än något som partier måsta ha förmåga till även i ett öppnare system. Att verka öppet för demokrati och politiska rättigheter är mycket kontroversiellt i dagens Egypten. Rörelsefriheten är något större när det gäller att diskutera andra frågor, som ekonomisk utveckling och jämställdhet. Den politiska fragmenteringen bland de demokratiska partierna i Egypten är ett stort problem. Under perioden av politisk pluralism efter den arabiska våren lyckades inte den demokratiska och sekulära rörelsen samla sig i välfungerande partier, till skillnad från det Muslimska brödraskapet som kunde vinna de första demokratiska valen med ett samlat alternativ. Att verka för samarbete mellan sekulära/demokratiska partier är angeläget, så att dessa är redo att utnyttja politiskt utrymme so kan uppstå i framtiden. Uzbekistan: En öppning efter decennier av extremt förtryck För två år sedan dog Karimov och hans premiärminister Mirziyoyev tog över. Sedan dess har omvärlden förvånats över takten på reformerna. Presidenten har presenterat en mycket ambitiös femårsplan för att göra om landet i grunden. Han pratar väl om civilsamhället och politisk opposition, han har släppt politiska fångar och öppnat landets ekonomi. Dock har presidentens reformer inte fått full effekt ännu. Men det finns nu en öppning som vi inte har sett på många år, och det är väldigt viktigt att vi nu stöttar oberoende civilsamhällesorganistioner och politiska partier, så att de i sin tur kan bidra till demokratiseringen av landet. Ett stort problem för partier i Uzbekistan är att de inte tillåts att registrera sig. En oregistrerad organisation har väldigt få rättigheter, och ett oregistrerat parti kan inte ställa upp i val. Dessutom vågar människor i Uzbekistan inte gå med i ett oregistrerat parti av rädsla för repressalier. Därför är registrering av partiet, både nationellt och regionalt, prioriterat för partiet. För att återbygga partiet formellt och på ett demokratiskt sätt behöver partiet ordna kongresser/årsmöten på alla nivåer. Det finns inga som helst ekonomiska resurser i partiet så de behöver därför stöd både till resor och lokaler. Under många år har man inte kunnat diskutera politik öppet i Uzbekistan, därför behöver medlemmarna politisk skolning och möjlighet att träffas. Det viktigaste nu är att stärka den lokala och regionala nivån. Medlemskåren består till en stor del av äldre män, varav många är märkta av långa fängelsevistelser. Det finns ett akut behov av förnyelse i form av ungdomar och kvinnor. Jordanien – Ett långsamt reformarbete lett av kungen 1957 bannlystes alla politiska partier och fram till 1992 riskerade man flera års fängelse om man blev medlem i ett politiskt parti. Det är nu 25 år sedan, men ännu är det politiska deltagandet mycket lågt, särskilt när det gäller unga människor. Den nuvarande kungen Abdullah II talar varmt om demokratiska förändringar och presenterat ett reformprogram, men hittillls har få punkter i programmet genomförts. Anledningen är troligtvis motstånd från mer konservativa krafter, till exempel säkerhetstjänsten och konservativa klanledare. Det största oppositionspartiet är Islamiska aktionsfronten, som är den politiska grenen av Muslimska brödraskapet. Det finns också små vänsterpartier, arabnationalistiska partier samt höger- och mittenpartier. Mer radikala islamistiska partier har förbjudits. Politikernas familjebakgrund och folkgrupp spelar dock större roll än partitillhörighet. Det finns för tillfället inget liberalt parti i Jordanien, och medvetenheten om politiska ideologier är låg. Delmål 1: Starkare representation och starkare inflytande för kvinnor och unga i partierna Det finns två viktiga dimensioner av partiers jämställdhetspolitik, som är ömsesidigt förstärkande. Den ena dimensionen rör representation och inkludering. Det handlar krasst om att räkna huvuden. Hur många kvinnor respektive män deltar i centralt beslutsfattande i partiet? Hur många kvinnor respektive män är toppkandidater på partiets listor? Hur många kvinnor respektive män är representerade i partiets styrelse och kongress? Partier i utvecklingsländer är ofta vara att diskutera denna typ av frågor. Den andra dimensionen av partiers jämställdhetspolitik rör partiets ställningstaganden i sakfrågor och i bredare policyområden. Dels vad som uppfattas som typiska kvinnofrågor, till exempel SRHR, våld i hemmet och diskriminering på arbetsmarknaden. Dels inriktningen i de bredare politiska programmen, som till exempel tillväxtpolitik, skattepolitik eller rättspolitik. Att grundligt fundera på politikens konsekvenser för kvinnor respektive män, och politikens konsekvenser för jämställdhet i stort, är partier i utvecklingsländer mindre vana vid. De två jämställdhetspolitiska dimensionerna förstärker varandra. Med en starkare representation av kvinnor är det troligare att politikutvecklingen beaktar kvinnors perspektiv på sakpolitiken. Och med en jämställd sakpolitisk inriktning lockas fler kvinnor att delta i politiken. Det är mycket som är lika men också mycket som är olika när det gäller de förhärskande normerna om könsroller och om makt. Det är också så att till exempel klasstillhörighet tycks vara en lika viktig eller till och med viktigare faktor än nationalitet eller religion. Aktiviteter på internationell nivå Det blir tydligare och tydligare för oss att besök i Sverige och erfarenhetsutbyte mellan partners tillför ett mycket stort värde för våra partners. Tidigare har argument om kostnadseffektivitet talat emot att ordna aktiviteter i Sverige och för att vidareförmedla. Partiernas politik blir mer jämställd genom ökad kunskap om jämställdhetspolitik. Deltagarna utbyte erfarenhet och lärde sig av olikheter och skillnader i jämställdhetsutmaningar i olika länder. Deltagare från Tunisien, Egypten, Uzbekistan och Jordanien utbytte erfarenheter med varandra och med politiker från Liberalerna om jämställdhetspolitik samt stärkande av kvinnliga politiker. En deltagare berättade när vi några månader efter besöket utvärderade att det som gjort störst intryck var att det var så många kvinnliga politiker: ”Ibland kändes det som om det var fler kvinnor än män, som om det var bara kvinnor i ert parti! Fast jag vet ju att det var ungefär hälften. Det säger en del om hur jag uppfattar vår verksamhet, jag tycker nog att det är lika mycket kvinnor som män på ett möte, när det i själva verket är en stor övervikt för manliga deltagare och manliga talare….” Utvärderingen visar att deltagarna delat med sig av erfarenheterna från resan med sina partikollegor, några flesta i form av ett seminarium, men även i form av artiklar. Tunisien Afek Tounes leds nu, fram tills att kongress kan hållas av en interimsstyrelse, som består av två kvinnor och tre män. I Tunisien arbetar vi med kandidatutbildningar för både män och kvinnor. I och med att landet har ett kvoteringssystem så är kvinnorna automatiskt representerade på listor. Vårt arbete blir då att bestå av att stärka dessa kvinnor så att de inte bara uppfattas som alibi-kandidater, utan som kandidater på riktigt. Att partiet satsar på sina kvinnliga kandidater är viktigt för att visa väljare och presumtiva medlemmar att partiet inte ser dem som ”platshållare”. Inför valet till den legislativa församlingen utbildades 346 kandidater. Kandidater till parlamentsvalen fick utbildning i lokal politik och kampanjande. Framför allt tränades deltagarna i att tala med väljare om partiets politik. Tematiskt lades i övningarna fokus på jämställdhetspolitik, försvar för den sekulära staten och ekonomisk politik. Fler kvinnor och unga deltar i partiaktiviteter (stärkt självförtroende). Kandidater till parlamentsvalen fick utbildning i lokal politik och kampanjande. Framför allt tränades deltagarna i att tala med väljare om partiets politik. Tematiskt lades i övningarna fokus på jämställdhetspolitik, försvar för den sekulära staten och ekonomisk politik. Egypten I Egypten utbildar vi unga aktivister från fem olika liberala partier. 44% av deltagarna har varit kvinnor, vilket får ses som ett gott resultat för Egypten. Politiken där är väldigt mansdominerad, och den restriktiva miljö som nu råder gör det ännu svårare att få med kvinnor på politiska möten. En av de kvinnliga deltagarna från Free Egyptian’s party blev invald i partiets hösta beslutande organ och i dess ekonomiska kommitté. En kvinnlig deltagare från det konservativa partiet startade en kvinnokommitté i sin regionala avdelning av partiet och utsågs till dess ordförande. En kvinnlig deltagare från Liberal Youth Party blev invald i partiets högsta beslutande organ, och valdes också till vice ordförande för jämställdhetsutskottet. Partiet Egypt Freedom anordnade en konferens den 25 november 2019 för att högtidlighålla dagen för bekämpande av våld mot kvinnor. Justice party genomgick under året stora förändringar. Efter ett misslyckat sammanslagningsförsök med andra partier så valdes en ny styrelse i januari 2020. Den nya ordföranden är i 40 år gammal och de flesta styrelseledamöterna mellan 30 och 40 år. Uzbekistan Styrelsen för Ezgulik består av de 12 regionala avdelningar och ordföranden varav endast två är kvinna. Dessutom väljs en ordförande och en sekreterare och en kamrer (jurist). Ledningen består alltså totalt av 15 personer varav 3 är kvinnor (två regionala ordföranden och sekreteraren). Fler kvinnor och unga deltar i partiaktiviteter. På det seminarium för ledande företrädare för partiet som vi genom förde var en majoritet av deltagarna kvinnor. Ezguliks centralstyrelsen beslutade att under 2020 ta fram en rapport om kvinnors rättigheter, jämställdhet och internationella konventioners om jämställdhet och deras förverkligande i Uzbekistan. I samband med detta hölls ett seminarium och ett rundabordssamtal. Jordanien Styrelsen för FTF (som valdes den 8 februari 2020) består av 5 personer, varav 3 är kvinnor. Den föregående styrelsen bestod av fyra män och en kvinna. Partiernas politik blir mer jämställd genom ökad kunskap om jämställdhetspolitik. Delmål 2: Starkare partier I vårt arbete att stärka politiska partier arbetar vi med fyra aspekter: Partiernas interna demokratiska funktioner, partiernas förmåga att formulera och förankra politik i de egna leden, Partiernas förmåga att nå ut med sin politik till väljarna och partiernas förmåga att genom föra politik. Aktiviteter på internationell nivå Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Deltagarna studerade Liberalernas interdemokratiska processer och utbytte erfarenhet kring hur policyutvecking och val till förtroendeposter sker i deras partier och organisationer. Deltagare från Tunisien, Egypten, Uzbekistan och Jordanien utbytte erfarenheter med varandra och med politiker från Liberalerna om interna processer för val och för policyutveckling. Tunisien Stöd till del av en policyförankringsprocess. Hannibalinstitutet arbetade tillsammans med policy makers i partiet i en vecka på att göra om partiets mycket akademiskt formulerade program till ett program som kan fungera som ett stöd för kandidater och medlemmar i deras kontakter med väljare. Särskilt fokus lades på delarna om jämställdhet och ekonomisk politik. Programmet antogs av partiets nationella råd som består av 150 personer och som träffas var tredje månad. Tyvärr åkte partiet ur den nationella församlingen och interna val har blivit uppskjutna på grund av Coronapandemin och partiledaren avgick, man valde en ny lagom till att coronapandemin slog till. Man har dock fortfarande representation på lokal nivå och dessa politiker har mandat till år 2023. Under 2020 och framåt kommer vårt arbete att delvis handla om att stödja dessa i deras arbete som politiker gör på den lokal nivån. Egypten De egyptiska liberala partierna är generellt svaga på grund av det hårda förtrycket i landet. Av de fem partier vi utbildade så är det tre (Free Egyptians, Justice Party och Conservative party) som i viss mån kan uttala sig offentligt och synas. Liberal Youth Party och Freedom Egypt party måste hålla en lägre profil. En del av årets utbildning handlade om policy making, och erfarenheten var att alla fem partierna har en ganska välutvecklad och samstämmig politik. De frågor som diskuterades mest var ekonomisk politik, hälsofrågor samt jämställdhet. Ett resultat av vår utbildning var att de två partier som tidigare inte hade kvinno/jämställdhetskommittéer skapade sådana (Justice Party och Conservative Party). Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Representanter för 5 partier fick en grundlig politikerutbildning i allt från politisk ideologier, statsförvaltning, partiintern opinionsbildning, ledarskap, debatt och argumentation, mänskliga rättigheter och jämställdhet, allt i syfte att stärka deras förmåga att jobba med policyutveckling. Uzbekistan Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Silc projektledare och styrelseledamot (ej inkluderade i antalet deltagare) planerade tillsammans med Ezguliks ledning projektets aktiviteter. Partiet har fått stärkt förmåga till praktisk genomförande av politik. Representanter för partiet (deltagare på den training som genomfördes i september) framförde åsikter om kvinnors möjligheter till politiskt inflytande och det nationella kvinnokommittén visade en öppenhet för att ta emot förslag och synpunkter från Ezgulik i framtiden. Jordanien Partier har fått stärkt förmåga att utveckla relevanta policyförslag. Fyra Uzbeker och två jordanier deltog i ett tre dagar långt studiebesök till myndigheter och organisationer i Stockholm (framför allt lokal nivå). Aktiviteter Activities Number of participants Results (outcomes/effect, based on indicators) Total 476 Women 231 (49%) Men 245 (51%) Youth (under 35 y.o.) 240 (50%) Delmål 1: Starkare representation och starkare inflytande för kvinnor och unga i partierna Policy making – Landsmöte 2019 (14-17 november) 9 4 (45%) 5 (55%) 3 (30%) Partiernas politik blir mer jämställd genom ökad kunskap om jämställdhetspolitik. Deltagarna utbyte erfarenhet och lärde sig av olikheter och skillnader i jämställdhetsutmaningar i olika länder. Deltagare från Tunisien, Egypten, Uzbekistan och Jordanien utbytte erfarenheter med varandra och med politiker från Liberalerna om jämställdhetspolitik samt stärkande av kvinnliga politiker. Tunisien Trainings in local policy and campaigning. (Nio tillfällen mellan februari och augusti) Tunis, Sousse, Sfax, Madhia, Kairouan, Gabes, Nabeul, Manouba, Ben Arous, Bizerte. 346 173 (50%) 173 (50%) 194 (56%) Fler kvinnor och unga deltar i partiaktiviteter (stärkt självförtroende). Kandidater till parlamentsvalen fick utbildning i lokal politik och kampanjande. Framför allt tränades deltagarna i att tala med väljare om partiets politik. Tematiskt lades i debatt och argumentationsövningarna fokus på jämställdhetspolitik, försvar för den sekulära staten och ekonomisk politik. Egypten 28 days of training in “How to be a good politician” (från april till juni) 30 13 (43%) 17 (57%) 30 (100%) Fler kvinnor och unga deltar i partiaktiviteter. Andelen kvinnor var 40% vilket måste anses högt för Egypten. Två dagar ägnades åt CEDAW konventionen och hur liberal politik om jämställdhet skall se ut. Egypten 3-day camp/training on policy making and negotiation. (25-26 augusti) 30 13 (43%) 17 (57%) 30 (100%) Fler kvinnor och unga deltar i partiaktiviteter. Andelen kvinnor var 40% vilket måste anses högt för Egypten. Lägret ägnades åt team building och åt politiska debatter, framför allt om social politik och hälsofrågor. Uzbekistan Training for leaders from the party (18-20 september, Tashkent) 17 9 (53%) 8 (47%) 0 (0%) Fler kvinnor och unga deltar i partiaktiviteter. På trainingen var en majoritet av deltagarna kvinnor. Med tanke på hur underrepresenterade kvinnor är i Ezgulik och Birlik är detta ett resultat i sig. Utbildningen avhandlade temana liberalism, förvaltning, hur ett politiskt parti fungerar och jämställdhet. Uzbekistan Seminar and round table discussion on gender equality report. (Halvdag 14 mars 2020, Tashkent) 24 8 (33%) 16 (67%) 7 (29%) Partiets politik blir mer jämställd. Ezguliks centralstyrelsen beslutade att under 2020 ta fram en rapport om kvinnors rättigheter, jämställdhet och internationella konventioners om jämställdhet, deras förverkligande i Uzbekistan och kvinnors roll i parlamentet. I samband med detta hölls ett seminarium och ett rundabordssamtal. Uzbekistan och Jordanien Studiebesök i Stockholm på temat offentlig förvaltning och jämställdhetspolitik (18-21 november) 6 3 (50%) 3 (50%) 2 (33%) Partiernas politik blir mer jämställd genom ökad kunskap om jämställdhetspolitik. Fyra Uzbeker och två jordanier deltog i ett tre dagar långt studiebesök till myndigheter och organisationer i Stockholm (framför allt lokal nivå). Delmål 2: Starkare Partier Programövergripande Policy making – Landsmöte 2019 (Alla länder) (14-17 november) 9 4 (45%) 5 (55%) 3 (33%) Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Deltagarna studerade Liberalernas interdemokratiska processer och utbytte erfarenhet kring hur policyutvecking och val till förtroendeposter sker i deras partier och organisationer. Deltagare från Tunisien, Egypten, Uzbekistan och Jordanien utbytte erfarenheter med varandra och med politiker från Liberalerna om interna processer för val och för policyutveckling. Tunisien Policy paper (29 maj-5 juni) 15 7 (45%) 8 (55%) 3 (20%) Stöd till policyförankringsprocess Hannibal institutet arbetade tillsammans med policy makers i partiet i en vecka på att göra om partiets mycket akademiskt formulerade program till ett program som kan fungera som ett stöd för kandidater och medlemmar i deras kontakter med väljare. Särskilt fokus lades på delarna om jämställdhet och ekonomisk politik. Programmet antogs av partiets nationella råd som består av 150 personer och som träffas var tredje månad. Egypten 28 days of training in “How to be a good politician” (från april till juni) 30 13 (43%) 17 (57%) 30 (100%) Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Representanter för 5 partier fick en grundlig politikerutbildning i allt från politisk ideologier, statsförvaltning, partiintern opinionsbildning, ledarskap, debatt och argumentation, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Egypten 3-day camp/training on policy making and negotiation. (25-26 augusti) 30 13 (43%) 17 (57%) 30 (100%) Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Lägret ägnades åt team building och åt politiska debatter, framför allt om social politik och hälsofrågor. Uzbekistan Start up meeting (15-17 september) 6 2 (33%) 4 (67%) 1 (15%) Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Silc projektledare och styrelseledamot (ej inkluderade i antalet deltagare) planerade tillsammans med Ezguliks ledning projektets aktiviteter. Uzbekistan Training for party leaders (18-20 september) 17 9 (53%) 8 (47%) 0 (0%) Ökad kunskap om partistrukturer och om policyutveckling. Uzbekistan Meeting with the Womens Committee of Uzbekistan (19 december, Tashkent) 11 8 (72%) 3 (28%) 0 (0%) Partiet har fått stärkt förmåga till praktisk genomförande av politik. Representanter för partiet (deltagare på den training som genomfördes i september) framförde åsikter om kvinnors möjligheter till politiskt inflytande och det nationella kvinnokommittén visade en öppenhet för att ta emot förslag och synpunkter från Ezgulik i framtiden. Fler möten planeras. Uzbekistan Seminar on political rights and the registration of Birlik (30 januari 2020, Fregana) 12 4 (33%) 8 (67%) 0 (0%) Partiet har stärkts i sin partistruktur Utbildningen avhandlade temana liberalism, förvaltning, hur ett politiskt parti fungerar och jämställdhet. Uzbekistan och Jordanien Studiebesök i Stockholm på temat offentlig förvaltning och jämställdhetspolitik (18-21 november) 6 3 (50%) 3 (50%) 2 (33%) Partier har fått stärkt förmåga att utveckla relevanta policyförslag. Fyra Uzbeker och två jordanier deltog i ett tre dagar långt studiebesök till myndigheter och organisationer i Stockholm (framför allt lokal nivå).
Avvikelser från planen Aktiviteter har genomförts i stort sett enligt plan, om än med en viss försening på grund av det sena avtalet. Den regionala aktiviteten med Arab Liberal Federation blev dock inte genomfört, eftersom organisationen har utvecklats i en oönskad riktning och nu är lojal med den Egyptiska regimen, något som naturligtvis är oacceptabelt för oss och för våra partners i Jordanien, Tunisien och Egypten. På grund av tidsbrist och den turbulenta situationen i den då tilltänkta jordanska partnern Civil Alliance kunde vi inte genomföra politiker utbildningar med partnern under 2019. I Tunisien kunde vi inte, på grund av att det nationella valet närmade sig i oktober genomföra utbildningarna av partiets lokalpolitiker. Deras mandat sträcker sig dock till 2023, så vi kommer att genomföra dessa utbildningar under 2020. Innan 2023 genomförs inget val i Jordanien vilket kommer ge arbetsro. Uppföljning och samordning Möten och kontakter Programmet sköts av två handläggare som har regelbunden kontakt med partners. Representatnter för partnerorgansiationerna träffades på det mötet om policy making (landsmötet). I Januari 2019 åkte Martin Ängeby och Åsa Nilsson Söderström till Kairo för att planera insatserna tillsammans med projektledaren i EDA. De träffade också det politiska ledarskapet för ett av de partier vi samarbetar med och ett flertal Egyptiska CSOs. Uzbekistan besöktes i september i samband med uppstartsmötet och då deltog även programhandläggaren och Lars leijonborg i utbildningen av partiföreträdare. Jordanien besöktes i februari 2020, men besöket till Afek Tounes kongress i mars/april blev inställt på grund av pandemim. Samordning Under förhandlingarna om nya program för 2019-2020 har diskussioner förts om samverkansprogram i MENA och i Asien. Inga sådana samverkansprogram har skrivits fram under 2018. Dels på grund av tidsbrist. Dels på grund av att närvaron i de olika regionerna är asymmetrisk. En bredare närvaro skapar bättre förutsättningar för framtida regional samverkan, till exempel genom de regionala akademier samverkansprogrammet som framgångsrikt genomförs i det gemensamma programmet som Palmecenter, Kic och Silc har Latinamerika. Förhoppningen är att enligt samma modell skapa ett gemensamt program för MENA. Lessons learned Vi har arbetat med våra partners under en lång tid och känner till deras verksamhet väl (besökt dem vid ett flertal tillfällen, träffat dem på aktiviteter i Sverige och har regelbunden kontakt med dem) och vet därför att verksamheten håller god kvalitet. Men brådskan när kontrakten slöts förra sommaren gjorde att kontrakten och projekten inte blev helt uppdaterade i enlighet med den nya resultatplanen och att partners därför inte rapporterade på ett sätt som gjorde det enkelt att sätta in resultaten i resultatramverket. De möten för utvärdering av projekten som vi kunnat ha under mars och april har varit digitala och många av våra partners har liksom vi jobbat hemifrån, vilket försvårat utvärderingen. Att aktiviteterna var kostnadseffektiva och relevanta har vi kunnat säkerställa, men en djupare kvantifiering av resultat har varit svårt att göra. Inför 2020 tar vi fram en ny och tydligare rapportmall (i linje med den som vi använt inom ÖP-programmet). Under 2019 drabbades världen inte av någon pandemi, men vi kan lika gärna nu förekomma slutrapporten på den punkten. En global pandemi som gör det omöjligt att resa för alla över allt var inget som fanns i vår ursprungliga riskanalys. Under 2020 kommer vårt arbete att påverkas av restriktionerna i stor utsträckning. Förutom de resultat mål om jämställdhet och stärkta partier vi har, så har vi också effektmålen att våra partners skall kunna genomleva denna svåra tid så normalt som möjligt, samt att de skall tillgodogöra sig färdigheter som gör att de efter pandemin har en starkare och bättre fungerande internutbildning. Riskanalys Nedan kommenterar vi de risker som togs upp i ansökan. Faktorer som negativt påverkat implementeringen Inga direkt oväntade faktorer påverkade implementeringen. På grund av att det inte alltid är lätt att få visum för egyptier så hade vi endast en egyptisk deltagare på vårt landsmötesseminarium, trots att vi hade bjudit in fyra personer (målet var minst två). I Jordanien uppstod en splittring inom Civil Alliance, vilket gjorde att vi inte kunde inleda verksamhet med det partiet. Vi fortsätter dock att arbeta med Free Thought Forum och medlemmar i Civil Alliance ingår i målgruppen för aktiviteterna. SILC har en policy för hantering av kriser och risker som antagits av styrelsen. En kris är när en oväntad händelse som riskerar att skada medarbetare, volontärer, motparter eller organisationens anseende. Krisberedskap handlar således om vår förmåga att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser. SILCS handläggare står i nära kontakt med partners och gör löpande analyser av risker och genomförbarhet. Då denna programansökan också innefattar medsökande PAO omfattar det kontinuerliga riskhanteringsarbetet även dessa och deras partners. Korruptionshotet: Risken att pengar används fel Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Hanibalinstitutet som vi arbetar med arbetar med andra liberala internationella givare, till exempel FNF och vi har löpande dialog med dem. Egypten: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. På grund av partnerns begränsade administrativa kapacitet har en mindre summa vidarebefordrats under projektperioden. Silcs projektledare och styrelseledamot deltog i den största aktiviteten på plats i insatsen. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Hot mot liv och frihet Risk att våra samarbetspartners kommer till skada? Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Egypten: Ingen drastisk förändring av riskläget sedan projektstart, men Egypten är det mest repressiva land vi arbetar i. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Hot mot resultat Risken att Silc stöttar en rörelse som inte verkar demokratiska värderingar.  Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Egypten: I Egypten strävar regimen att underkasta sig civilsamhället, och de politiska partierna, vilket gör att vi inte längre kan arbeta med sekundärpartners i landet. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Risken att enskilda drivna aktivister lämnar organisationen eller verksamheten Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Egypten: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Hot mot genomförande av verksamhet Risken att våra partners aktiviteter avbryts eller saboteras av polis eller säkerhetstjänst. Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Egypten: Läget i landet försämras ständigt men våra former för verksamhet fungerar fortfarande. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Risken att nyckelpersoner lämnar verksamheten, ibland oväntat och utan överlämning till kollega Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Egypten: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Risk att en rörelse som PAO har arbetat med upphör med sin verksamhet eller tappar i engagemang för sin sak.  Tunisien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Egypten: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Uzbekistan: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Jordanien: Ingen förändring av riskläget sedan projektstart. Budget Projekt: 2019, konto: 4800 och 4895 Adminkostnaderna under 2019 blev höga, och detta berodde främst på kostnader för bokföring, som under 2019 sköttes av en extern firma. Det är alltså kostnader som skulle varait personalkostnader om vi hade skött detta inhouse. Under hösten 2019 anställdes en bokförare och vi räknar med att detta jämnar ut sig och att vi kan hålla kostnaderna inom budgeten för två år. Projekt: 2319, konto: 4010 Kostnaderna för vidare förmedling blev högre än väntat. Det berodde på att vi initialt hade tänkt att Silcs projektledare, som deltog i utbildningen av partiledare skulle betala på plats. Istället beslutade vi att lägga dessa kostnader i kontraktet med partnern. Projekt 2401, konto 4501 Vi kom inte igång med verksamhet i den omfattning i Jordanien som vi hoppats på, framför allt på grund av splittring och problem inom det parti vi först tänkt arbeta med. Istället deltog vår andra jordanska partner i studiebesöket till i Sverige november 2019. Projekt 2719 (Grundbidrag), konto: 4800 Adminkostnaderna under 2019 blev höga, och detta berodde främst på kostnader för bokföring, som under 2019 sköttes av en extern firma. Det är alltså kostnader som skulle varait personalkostnader om vi hade skött detta inhouse. Under hösten 2019 anställdes en bokförare och vi räknar med att detta jämnar ut sig och att vi kan hålla kostnaderna inom budgeten för två år. Årsrapport 2020 Anpassningsprogrammet för tvärpolitisk samverkan och jämställdhet SIDA:s insats 13069
Programmets namn Tvåårigt anpassningsprogram av PAO-verksamhet med fokus på tvärpolitisk samverkan och jämställdhetspolitik Aktivitetsperiod 2020-01-01 till 2020-12-31 Sökande partianknuten organisation Silc – Svenskt internationellt liberalt centrum 08 410 415 74 Bastugatan 41 11825 Stockholm Organisationsnummer: 802407–6419 Programhandläggare Mimmi Below Blomkvist mimmi.belowblomkvist@silc.se 070 776 93 12 Aktuellt geografiskt område Tunisien, Egypten, Jordanien och Uzbekistan
Innehåll Sammanfattning 4 Problemformulering 4 Politisk utveckling under 2020 5 Resultat 6 Avvikelser 9 Oväntade resultat 9 Jämställdhetsanalys 10 Resultatens hållbarhet och lärdomar 10 Uppföljning 10 Riskanalys och riskhantering 11 Budgetanalys 12 Intern utveckling – Silc som organisation 12 Bilaga 1 – Resultatmatris 13 Bilaga 2 – Budgetbilaga 4a 13 Bilaga 3 – Budgetbilaga 4b 13
Sammanfattning Anpassningsprogrammet för tvärpolitisk samverkan och jämställdhet syftar till att stärka våra partnerorganisationer i deras arbete för jämställdhet och tvärpolitiskt samarbete i Egypten, Tunisien, Jordanien och Uzbekistan. Inom ramen för programmet utförs även internationella insatser i form av arbete med ett liberalt nätverk i MENA-regionen samt ett internationellt möte för Silcs samtliga partners som hålls i slutet av året med fokus på utbyte av erfarenheter och idéer. Majoriteten av medlen i programmet disponeras till vidareförmedling. I vanliga fall hålls ett antal projektledarmöten, men på grund av coronapandemin har väldigt få sådana kunnat utföras under 2020. Liksom många andra delar av samhället har verksamheten i anpassningsprogrammet tvingats till omställning under år 2020. Samtidigt som det har varit frustrerande att inte kunna genomföra planerade aktiviteter, har ett flertal partners löst problemet på kreativa sätt, och på så sätt har projekt tagits fram som vi kommer att fortsätta arbeta med efter coronapandemins slut. Under 2020 har vi uppnått goda resultat genom aktiviteterna i anpassningsprogrammet. Andelen kvinnor och unga deltagare inom anpassningsprogrammets aktiviteter ökat, och partierna har fått ökad kunskap om jämställdhetspolitik. Vidare har partierna utvecklat sin förmåga att utveckla policyidéer. Problemformulering Silc arbetar för att stärka organisationer och individer i deras strävan för demokrati. Anpassningsprogrammet har två mål som syftar till att bidra till demokratiutveckling i de länder som programmet omfattar: 1. Stärkta partier 2. Större representation av kvinnor och unga. Parterna som programmet omfattar har olika utmaningar både vad gäller sitt interna arbete och situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i sina respektive länder. Arbetet för att nå programmets mål tar sig därför uttryck på olika sätt. Vad gäller arbetet med jämställdhet står parterna inför liknande problem i och med att de alla verkar i muslimska länder där vissa traditionella värderingar fortfarande påverkar kvinnors möjligheter att engagera sig politiskt. I Tunisien, till exempel, är valsystemet strikt kvoterat vilket har medfört att hälften av alla förtroendevalda politiker är kvinnor. I en sådan kontext är det viktigt att bidra till att kvinnor också medverkar i arbetet med partiets politikutveckling, och att partiets politik är jämställdhetsintegrerad. I Uzbekistan är partierna i ett formativt skede tack vare demokratiska landvinningar. I det skedet är det viktigt att arbeta med jämlik representation i de nya partistrukturerna. I ett land som Egypten, där det är ytterst svårt att driva partipolitiskt arbete, är det ändå möjligt att driva politik i sakfrågor som inte uppfattas som regimfientliga, och jämställdhet är delvis en sådan sakfråga. I de länder vi arbetar är kvinnor och unga kraftigt underrepresenterade inom politiken. Anledningarna till det finns på flera nivåer i samhället. Egypten och Uzbekistan är länder där politisk makt och militär makt både visuellt och ceremoniellt ser väldigt lika ut; politik är en maskulint kodad verksamhet. De enstaka kvinnor som ses i politiken är nästan aldrig makthavare i sin egen rätt utan endast representanter för en grupp, ett ekonomiskt intresse eller en etnisk grupp. Män däremot kan vara makthavare i sin egen rätt i kraft av ämbetet. De liberala krafter som vill se en ökad representation och mer inflytande för kvinnor och unga är därmed i en position där de de facto ifrågasätter hela det politiska systemet och den politiska kulturen. I Jordanien och Tunisien ser man samma patriarkala strukturer, även om det finns större möjlighet att verka politiskt och att arbeta med jämställdhetsfrågor Politisk utveckling under 2020 Tunisien har parallellt med coronapandemin drabbats av en politisk kris. Efter en misstroendeförklaring avgick premiärministern Elyas Fakhfakh i juli 2020. Misstroendeförklaringen kom efter ett avslöjande om att premiärministern anklagats för korruption. Den nytillträdde premiärministern Hichem Mechichi, tidigare inrikesminister, anses av bedömare var en teknokrat. Mechichi har tidigare varit chef för landets antikorruptionsmyndighet. Den ekonomiska krisen har i praktiken inneburit höjda matpriser och en ökad andel tunisier bland båtmigranter på medelhavet. Silcs samarbetspartner i Tunisien, Afek Tounes, har tillsammans med fyra andra mindre partier föreslagit att en samlingsregering ska verka mandatperioden ut med fokus på ett räddningsprogram. Det är tydligt att det finns en genuin politisk vilja till reformer i Uzbekistan, men det är inte klart hur långtgående denna vilja är. Statens institutioner och civilsamhället har ett omfattande behov av kapacitetsbygge, om reformerna skall bli framgångsrika. I augusti 2020 kom ett paket med reformer från landets president Shavkat Mirziyoyev. Ett flertal processer har inletts från regeringens sida för att förbättra det demokratiska läget i landet, såsom frigivningar av politiska fångar. Pandemin har dock medfört en återgång till ett sämre läge för mänskliga rättigheter. Tidigare uttalade ambitioner om att utöka civilsamhällets deltagande i offentligheten verkar ha lagts på is. Människorättsaktivister blir fortsatt häktade och politiska aktivister uppger att de blir förföljda. Det finns enligt vår partner Ezgulik i praktiken inga möjligheter att utöva politiska rättigheter. I Uzbekistan började spridningen av coronaviruset så sent som i juli 2020. Införande av strikta restriktioner gjorde smittspridningen obefintlig. Det fanns ett stort självförtroende om att man klarat sig undan, och för att stimulera turismen utlovade man en garanti om 3 000 dollar för besökare som blev smittade av corona i landet. Förmodligen hann inga turister komma till Uzbekistan, som sedan 2019 haft världens fjärde högsta tillväxt i turism, innan landet i mitten av juli gick in i en ny hård nedstängning. I Jordanien har ekonomin drabbats hårt av krisen. Många jordanier jobbar i gulf-staterna och har blivit av med sina jobb. Under 2020 nådde arbetslösheten i Jordanien 23 %, vilket är en ökning från 2019 då den låg på 19 %. Krisen i Jordanien har lett till protester. En demonstration arrangerad av lärarfacket i juli 2020 besvarades med att styrelsen arresterades. Fackförbundet har nu verksamhetsförbud i två år. Lärares stöddemonstrationer för sina kollegor har bemötts med våldsamma sammandrabbningar, stängningar av gator och nedstängning av internet. Vidare hölls parlamentsval i Jordanien i november 2020. Valdeltagandet uppgick inte till mer än 29 %, vilket är lägre än valet innan. Medlemmarna i vår partnerorganisation Free Thought Forum var besvikna efteråt – av flera anledningar. Av parlamentets 130 platser är 15 reserverade för kvinnor, och i valet i november valdes inga kvinnor in utöver den kvoten. I valet röstar man inte främst på politiska partier utan på individuella kandidater. Av de kandidater som medlemmarna i Free Thought Forum hoppades på valdes inga in. Den övergripande situationen i Egypten är kontinuerligt mycket restriktiv för oppositionspartier och civilsamhällesorganisationer. Den politiska sfären domineras helt av General Sisi och hans bundsförvanter. Fängelserna är fyllda av politiska opponenter och civilsamhällesaktivister som hålls fängslade under långa perioder utan åtal. När de åtalas handlar de ofta om påhittade terroristbrott. Försvinnanden är också vanliga. Coronapandemin ledde till att det under våren 2020 infördes strikta restriktioner, innefattande bland annat utegångsförbud. Dessa restriktioner avskaffades under sommaren och har inte återinförts. All kritik mot regeringen straffas, vilket bland annat sjukvårdspersonal som har uttalat sig kritiskt om Egyptens COVID-strategi har fått erfara. En annan grupp som blivit utsatt för repressioner från regeringen är de människor som är aktiva på sociala medier. Många, främst kvinnor, har under 2020 åtalats för att ha ”hotat egyptiska familjevärderingar” genom att exempelvis lägga ut dansvideor på TikTok. Vår tolkning är att regeringen genom detta dels vill förebygga att muslimska brödraskapet växer sig starkt igen, dels stoppa alla som har möjlighet att påverka många människor. Efter småskaliga demonstrationer över hela landet i slutet av september arresterades cirka 500 personer. Som vanligt i Egypten åtalades många av dem för terrorism. I ett oväntat drag släpptes dock minst 300 av dem i början av november. Under året har Egypten hamnat på tio-topp-listan över länder som avrättar sina medborgare, och i oktober avrättades 49 personer på bara tio dagar, bland dessa 15 män dömda till döds för sitt påstådda engagemang i politiskt våld. Ur ett internationellt perspektiv präglades året av konflikten med Libyen, konflikten med Etiopien om GERD-dammen samt, i slutet av året, förväntningar på ett ändrat ledarskap i USA. Landet har drabbats hårt av coronaviruset och har fått lån från IMF. Den specifika situationen för vår partner är ungefär densamma som när projektet startade. Projektledaren och ekonomichefen har fortfarande reseförbud. Tillsammans med andra HRD:s utmanade de under året förbuden i domstol, men det slutliga domstolsbeslutet i var negativt. Resultat Nedan presenteras resultat från årets aktiviteter i relation till programmets två delmål, med sina respektive så kallade outcomes. Samtliga delmål, baselines och outcomes finns beskrivna i den bifogade resultatmatrisen. Det genomgående resultatet från arbetet år 2020 är att organisationerna har stärkts i sin kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati, ideologi och jämställdhet. I den bifogade resultatmatrisen redovisas årets aktiviteter som lett fram till följande resultat. Delmål 1 – starkare representation och inflytande för kvinnor och unga i partierna Det första delmålet för anpassningsprogrammet hos Silc är att andelen kvinnliga och unga deltagare ökar samt att partiernas politik blir mer jämställd. Under år 2020 har hälften av deltagarna varit kvinnor, och 60 % av deltagarna har varit under 35 år gamla. Indikatorer för att framsteg har gjorts för att nå delmål 1 är att representationen av kvinnor och unga har ökat, att andelen kvinnor och unga i beslutsfattande ställningar har ökat samt att ledande personer inom partiet upplever ökad jämställdhet inom partiet. Nedan presenteras exempel på resultat som nåtts genom årets aktiviteter. Outcome 2 – fler kvinnor i beslutsfattande position – finns inte med då inga av partierna har hållit årsmöten inom aktivitetsperioden. Outcome 1: fler kvinnor och unga deltar i partiets aktiviteter Baseline: kvinnor och unga är underrepresenterade i partier och i politiken – Vår partner i Jordanien, Free Thought Forum, höll en mötesserie online där 86 % av deltagarna var under 35 år gamla. Under mötesserien träffade unga personer från Free Thought Forum medlemmar från Liberala Ungdomsförbundet. De har talat om vikten av att unga personer är aktiva i politiska partier samt hur ett ungdomsförbund kan byggas upp. Deltagarna uppgav efteråt att de kände sig stärkta i sitt engagemang av mötesserien. – Organisationen Ezgulik i Uzbekistan har tidigare upplevt problem med att få kvinnor deltagit vid deras aktiviteter. Under 2020 lyckades de ändra på det, och vid den genomsnittliga aktiviteten deltog 52 % kvinnor. – I Uzbekistan har antalet unga (personer under 35 år) som deltagit i Ezguliks aktiviteter ökat från 15% till 41%. Outcome 3 – fler kvinnor och unga är aktiva i partiet och partiets politik blir mer jämställd Baseline: kvinnor och unga har inte lika mycket inflytande på partiet som män och partiets politik saknar jämställdhetsanalys – I Uzbekistan höll Ezgulik flera konferenser i olika delar av landet. Där deltog lokala kvinnorättsorganisationer som berättade om de problem som finns på jämställdhetsområdet – utbildning, arbete och hälsa. Efteråt uppgav deltagarna, vilka representerade flera olika NGO:s, att de kände större motivation att arbeta för ökad jämställdhet i regionen och att de tog med sig ny kunskap från konferenserna som de annars inte hade nåtts av. – I MENA-nätverket Al Hurriya Liberal Network har man börjat arbeta för ett regionalt jämställdhetsinitiativ. – Free Thought Forum höll livesända diskussioner med nyvalda parlamentsledamöter. Dessa diskussioner nådde sammanlagt 6 225 personer. Dessa diskussioner sändes live på Facebook vilket har visat sig vara ett bra sätt att nå unga personer på. Under diskussionerna var jämställdhetspolitik ett av de ämnen som togs upp, då parlamentsledamöterna ombads att berätta hur de planerar att verka för jämställdhet under den kommande mandatperioden. Personer som har sett diskussionerna har återkopplat till Free Thought Forum att de har fått bättre insikt i hur dessa politiker arbetar för jämställdhet. – Ezgulik beslutade sig under året för att starta ett kvinnoförbund inom organisationen. Detta kommer sannolikt medföra att fler kvinnor blir aktiva i organisationen och att partiet får en mer jämställd politik. – I Egypten har jämställdhetsarbetet blivit mer centralt i de fem partier vi samarbetar med, och antalet kvinnor i beslutsfattande positioner har ökat. Alla fem partier har numera både jämställdhetsprogram och kvinnoförbund, vilket inte var fallet när programmet började. Partierna uttrycker att PAO-programmet har varit en bidragande faktor till dessa förändringar. Delmål 2 – starkare partier Det andra delmålet för anpassningsprogrammet är att utveckla starka politiska partier. Ett starkt parti har goda rutiner för att utveckla policy och för att genomföra sin politik. Ett starkt parti har också goda rutiner för interndemokrati. Indikatorer på att partierna gör framsteg mot delmål 2 är att de har ökat sin förmåga att formulera policy (särskilt jämställdhetspolitik), att partiets interna struktur har stärkts och att partiet ökar sin förmåga att genomföra sin politik – antingen självständigt eller i koalition med andra partier. Flera av partierna har fokuserat på outcome 1 under året, alltså att förbättra sina rutiner för att utveckla policy. Nedan följer exempel på resultat från årets aktiviteter. Outcome 1: partiet har förbättrar sina rutiner och sin förmåga att utveckla policy Baseline: partiet har svaga rutiner kring policyframtagande – Inom ramen för Silcs internationella möte deltog samtliga partnerorganisationer i Silc World Seminar i december. SILC:s årliga internationella möte, vanligen kallat aktivistseminariet, hölls i år digitalt över fyra dagar under namnet Silc World Seminar. Inför seminariet producerades filmer och tre policytexter på temana skattepolitik, jämställdhetspolitik och miljöpolitik. Utöver det ägnades en dag åt temat koalitionsbygge. Samtliga deltagare uppgav i en enkät efteråt att de hade fått ökade kunskaper om hur de ska arbeta för att ta fram politiska förslag på dessa områden, och att de hade fått idéer i och med erfarenhetsutbytet under seminariet. – I Tunisien har det liberala partiet Afek Tounes påbörjat arbetet med sin Political Online School, som kommer bli en avancerad onlineplattform för utbildning inom politik. Genom plattformen kommer fler personer att få ökad kunskap om policy. – I Egypten har 30 aktivister från fem liberala partier gått en 33-dagarskurs i ideologi och policyutveckling. 75% av deltagarna angav efter kursen att deras förmåga att utveckla policyförslag har förbättrats. – Det regionala MENA-nätverket höll sitt uppstartsmöte, Antalya Innovation In Politics, som nådde 7 619 personer via Facebook. Outcome 2: partiet har förbättrat sina rutiner för interndemokrati Baseline: partiet har svaga rutiner för interndemokrati – Free Thought Forum har köpt och börjat använda ett nytt system för registrering av medlemmar. Goda administrativa rutiner är en förutsättning för välfungerande interndemokrati. Genom att ha en välfungerande databas kommer det bli enklare för partiet att skicka ut information, bjuda in till aktiviteter och hålla kommunikationen med sina medlemmar. – Vidare har Free Thought Forum haft en mötesserie online med Liberala Ungdomsförbundet med fokus på hur ett ungdomsförbund kan byggas upp. Deltagarna från Jordanien fick ökade kunskaper i intern struktur. Outcome 3: partiets medlemmar har fått ökad förmåga att implementera politik och politiskt samarbete Baseline: partiet har dålig förmåga samt lite erfarenhet i praktiskt politisk implementering och att få igenom sina förslag – Under Silc World Seminar ägnades en dag åt temat koalitionsbygge. Deltagarna fick då lyssna och ställa frågor till en panel med politiker och tjänstemän som hade erfarenhet av politiska koalitioner. Deltagarna uppgav efteråt att de hade fått ökade kunskaper i hur de kan tänka vid koalitionsförhandlingar. – I Egypten deltog 30 aktivister från 5 partier även i en fördjupningskurs där varje parti utvecklade policyförslag inom områdena forskning, sjukvård och miljö och sedan förhandlade om dessa. Efter utbildningen angav 85% av deltagarna att deras förmåga att förhandla med andra partier har förbättrats. – Samarbetet mellan två av partierna vi utbildar i Egypten förbättrades under året. Tack vare PAO-projektet initierades regelbundna möten mellan de två partiledarna. Aktivister som deltagit i utbildningen deltog aktivt i kampanjen för det ena partiets partiledare, som försökte komma in i parlamentet i november. – Den 29–30 oktober höll organisationen Ezgulik en konferens i Namangan, Uzbekistan med deltagare från ett stort antal NGO: s. Deltagarna fick ökade kunskaper i hur de kan arbeta för ett mer aktivt civilsamhälle i Uzbekistan. Avvikelser Verksamheten har till stor del tvingats avvika från den ursprungliga planen på grund av coronapandemin. Personalen på Silcs kansli har inte kunnat delta i projektledarmöten hos utländska partners, varför dessa har uteblivit sedan mars 2020. Av den anledningen har vi haft ett överskott av medel som i stället har omfördelats till aktiviteter under 2021, vilket framgår nedan under avsnittet för budgetanalys. I Jordanien var den främsta avvikelsen att tre aktiviteter fick skjutas upp på grund av hälsoskäl. Vissa aktiviteter fick därför hållas I början av 2021 i stället för i december 2020 såsom det var planerat. På grund av sjukdom bland Silcs personal blev den sista överföringen till Uzbekistan försenad och gjordes därför i januari 2021 i stället för december 2020. Överföringen gjordes för att täcka planerade utgifter under 2020. Eftersom arbetet i Egypten fungerat så bra, valde vi under 2020 att utbilda fler deltagare än planerat och utökade vidareförmedlingen till Egypten. Intensivutbildningen under hösten blev något dyrare än planerat på grund av COVID-anpassning. Vi valde enkelrum i stället för dubbelrum för deltagarna och köpte in handsprit och munskydd. Silc betalade också de obligatoriska försäkringsavgifter som staten krävde av EDA. Oväntade resultat I Uzbekistan har antalet deltagare på Ezguliks aktiviteter varit det dubbelt eller tredubbelt så många som förväntat. De aktiva medlemmarna var positivt överraskade över att ett så stort intresse har visats för deras organisation. Ett ytterligare oväntat resultat var att antalet personer som anmälde sig till aktiviteterna i Uzbekistan – vilket var två till tre gånger så många som förväntat. Vi har även sett ökat intresse för jämställdhetsfrågor i Uzbekistan. På de konferenser som hölls under året blev det ofta den mest uppmärksammade frågan som flera organisationer uttryckte att de ville engagera sig i. På grund av COVID kunde vi inte hålla en regional MENA-konferens som planerat. Vi ersatte därför denna konferens med ett större digitalt event – Antalya Innovation in Politics där våra samarbetspartier fick möjlighet att under två dagar lyssna och delta i politiska diskussioner på hög nivå. Utöver intressanta politiska diskussioner så inkluderade eventet ett informationsmöte om det nya liberala regionalt nätverket – Al Hurriya Liberal Network samt om ett regionalt jämställdhetsinitiativ. Tack vare samarbetet med det nederländska liberala partiet Volkspartij voor Vrijheid en Democratie och den tyska stiftelsen Friedrich Naumann Foundation kunde vi göra eventet mycket högteknologiskt, vilket inspirerade våra partners att arbeta mer med digitala lösningar. Eventet nådde ut mycket brett i sociala medier. Allra bäst gick det på Instagram där 92 olika ”stories” nådde 231 880 personer. Det gjordes också 112 tweets med #InnovatingPolitics och på Facebook nådde vi 7 619 personer. Jämställdhetsanalys I organisationerna som omfattas av anpassningsprogrammet har den kvinnliga representationen ökat från år 2018 till år 2020, vilket tyder på att jämställdhetsarbetet går i rätt riktning. Det största hindret för kvinnligt politiskt deltagande är starka könsnormer och patriarkala strukturer, som leder till att kvinnor inte beviljas lika rättigheter av samhället. Religiös identitet som främjar en traditionell uppdelning av könsroller, har en stor del i att det skapas en spänning mellan jämställdhet och religion som i praktiken påverkar det sociala trycket på kvinnofrågan mer än lagen. Det framkommer tydligt att jämställdhet som begrepp har institutionaliserats hos våra partners då det finns många teoretiska tankar kring jämställdhetsarbete, men som inte implementerats i praktiken än. Endast våra partners i Tunisien och Egypten har jämställdhetsprogram, vilka även kräver idéutveckling och konkreta strategier. Ett mål är därmed att stödja våra partners i att skapa jämställdhetsprogram med tydliga riktlinjer och strategier för att kunna arbeta konkret med jämställdhetsintegrering. Det är viktigt med ett synligt jämställdhetsarbete, där olika strategier, delmål, planer och utbildningar krävs för att möta organisationernas olika förutsättningar. För ett ökat engagemang och för en ökad medvetenhet om jämställdhetsarbetets betydelse för organisationerna är utbildning för medlemmar och ledare centralt. Ledare behöver utbildas för att de ska bli medvetna om sin egen position och vilka konsekvenser deras handlingar får, vilket i sin tur kan bidra till förändring i stället för reproduktion av sociala normer och gamla strukturer. Resultatens hållbarhet och lärdomar Vi tror att resultatet under delmål 1, att fler kvinnor och unga deltar i partiets aktiviteter, är hållbart då de kvinnliga och unga deltagarna har uttryckt att de vill fortsätta engagera sig i organisationen. Vi ser även att resultaten under delmål 2, att våra partners har utvecklat sin förmåga att formulera policyidéer även det är hållbart, eftersom resultaten kommer att följas upp under kommande år. I MENA-regionen har vi under året lärt oss att det inte är helt lätt att ersätta ett regionalt nätverk med ett annat. Även om det tidigare nätverket inte har fungerat, så finns det krafter som vill behålla det, och detta har i vissa fall skapat konflikter inom partier i regionen. Dessa konflikter behöver lösas ut under 2021 för att Al Hurriya Liberal Network ska få en bra start. Vår bedömning är ändå att resultaten kommer att bli hållbara, eftersom de starkaste partierna i regionen stöttar det nya initiativet fullt ut och finansieringen är säkrad för ett par år framåt. Uppföljning Anpassningsprogrammet har förlängts fram till och med 2022. I januari 2021 skickade Silc in en årsarbetsplan till SIDA. Inga ändringar har gjorts i arbetsplanen förutom att vi har minskat vidareförmedling till Jordanien, då vi ser att vår partner där behöver mer tid för att stabilisera sin organisation. I Tunisien och samarbetet med Afek Tounes kommer vi att fortsätta vidareförmedla medel för fortsatt arbete med den politiska onlineskolan. I och med det kommer vi att följa upp det arbete som påbörjades under 2021 med att bygga upp plattformen, genom att nu fylla plattformen med innehåll i form av förinspelade föreläsningar. Arbetet fortsätter alltså för att uppfylla resultat mot delmål 2, starkare partier. I Jordanien kommer vi följa upp organisationen Free Thought Forums arbete med intern struktur. I Jordanien samarbetar vi med en nederländsk och en tysk organisation, och tillsammans kommer vi under 2021 stötta Free Thought Forum genom att hålla workshops och föreläsningar för att lägga grunden för en stark politisk organisation. Även här fortsätter vi att arbeta gentemot delmål 2, starkare partier. Vi kommer att följa upp resultaten som Ezgulik nått i Uzbekistan genom att fortsätta hålla utbildningar i olika regioner av landet. Precis som under 2020 kommer fokus ligga på politiska rättigheter och demokrati. För att följa upp resultatet att hälften av alla deltagare utgjorts av kvinnor, kommer vi stötta Ezguliks arbete med att etablera ett internt kvinnoförbund. Projektet i Egypten löper på som tidigare med den förändringen att budgetposterna för workshops och policydialog (internatutbildning) slås ihop. Anledningen är att vi efter en intern utvärdering kommit fram till att utbildningen bedrivs mer kostnadseffektivt i workshop-form. Därför har vi bakat ihop innehållet i de två delarna och kallar konceptet ”Politikerskola”. Vi kommer också att lägga till ett sjätte parti i projektet. Under 2021 fortsätter arbetet med att etablera Al Hurriya Liberal Network som en fristående och stark organisation. Vi samarbetar även fortsatt med Friedrich Naumann Foundation och det holländska partiet VVD. Ett kansli har redan etablerats och vi förväntar oss att aktivitetsgraden på den regionala nivån kommer att höjas avsevärt. Därför ökar vi vårt regionala stöd under 2021. Vår bedömning är att de aktiviteter som genomförs av AHNL kommer att ge positiva effekter för våra partners i Egypten, Jordanien och Tunisien. Silcs innehållsmässiga bidrag till projektet fokuseras på att tydligare lyfta jämställdhetsaspekter i samarbetet. Riskanalys och riskhantering De risker som analyseras här är de risker som identifierats vid projektets början. Utöver detta beskriver vi hur covid har påverkat arbetet. Covid-19: Stora omställningar gjordes under 2020 då Silc liksom övriga samhället fick ändra sina arbetsmetoder. Produktiviteten har bibehållits, och våra partners når i huvudsak sina kvantitativa mål. Ambitionerna vad gäller digital omställning har varierat. Någon partner har tagit tillfälle till akt att skapa en ambitiös digital lärandemiljö att använda även i framtiden, medan andra har gått över till att hålla träffar digitalt som man vanligtvis hade hållit fysiskt. Vi bedömer att lärandet i digitala möten kan vara lika stort som i fysiska möten. Vi märker samtidigt att nätverkseffekterna av de olika utbildningarna, som ju också är en viktig del för att säkra ett långsiktigt engagemang, inte är lika starkt. Detta märker vi till exempel i det att Facebook-grupper och what’s app-trådar som skapas erfaren digital utbildning inte alls är lika långlivade som efter en pre-covid utbildning. Vår bedömning är att arbetsrelationer som redan är etablerade kan leverera resultat även om man inte kan träffas IRL under en period. Vi tror att det är svårare att starta nya samarbeten utan att träffas. Vi ser också att det kan ta längre tid att reda ut missförstånd eller ett få fart på en process som har gått i stå om man inte kan resa till partnern och sätta sig ner under längre möten och luncher för att förstå vari begränsningar och hinder finns, och hur man kommer framåt. Silcs revisioner tog under 2020 längre tid och tog mer personal i anspråk än vad som är normalt – bland annat för att Silcs revisorer (KPMG) hade tagit som policy att inte revidera hos kund. Korruptionshot – risken att medel används fel: Vår bedömning är att de system som är utvecklade hos Silc, bland annat efter två systemrevisioner, är robusta. Oreda i ett samhälle och svåra omständigheter för partners kan vara en anledning till att medel används fel – men det är absolut inte en regel att det blir så, och felanvändning av medel begås ju också av människor som på intet sätt sitter i något personligt trångmål. En ny partner i programmet, Free Thought Forum i Jordanien, har inte klarat av att redovisa sitt projekt i tid till den ISO-standard som krävs i avtalet. Dialogen är god, och vi är överens om att en revisor anlitad av Silc kommer att göra en additionell revision i rätt ISO-standard. Hot mot liv och frihet – risk att våra samarbetspartners kommer till skada: Våra partners har under 2020 varit mindre synliga i sitt politiska arbete och samarbete med Silc eftersom inge resor och fysiska möten har hållits. Hot mot resultat – tex risken att Silc stöttar en rörelse som inte verkar för demokratiska värderingar, risken att enskilda drivna aktivister lämnar organisationen eller verksamheten. Ingen av Silcs partners har utvecklats på ett sådant sätt att vi ifrågasätter deras demokratiska vandel. Hot mot genomförande av verksamhet: risken att våra partners aktiviteters avbryts eller saboteras av polis eller säkerhetstjänst Det politiska klimatet i Uzbekistan har förändrats till det sämre under året – och i dialog med vår partner gör vi bedömningar av vilken typ av aktiviteter med vilken typ av innehåll som det är mest opportunt att genomföra. Risken att nyckelpersoner lämnar verksamheten, ibland oväntat och ibland utan överlämning till kollega. Det har varit svårt att få en rapport i tid från vår partner i Jordanien. Vidareförmedlingen som vi gjorde dit 2020 är en försöksverksamhet. Vi har tagit lärdom av hur projektet har fungerar och inte fungerat. Våra tyska och nederländska partner, som också har relationer till den jordanska partnern, rapporterar även dem att Free Thought Forum har tappat i dynamik under 2020. Ingen nyckelperson har försvunnit från den ekonomiska rapporteringen, men det är tydligt att hela organisationen har tappat i styrfart efter att några tongivande personer har slutat. Risken att en rörelse som PAO har arbetat med upphör med sin verksamhet eller tappar i engagemang för sin sak. Engagemanget hos våra partners, i Uzbekistan, Egypten och Tunisien, är starkt. Vi behöver göra ett omtag i relationen till Free Thought Forum i Jordanien, med en djup dialog som gör det möjligt för oss att bedöma om vi bör fortsätta samarbetet. Budgetanalys Stort överskott från 2020 på grund av inställda projektledarmöten samt aktiviteter som inte kunnat genomföras. Det överskottet fördelades vid budgetuppdateringen som skickades in till Sida i januari 2021. Vidare omfördelningar kommer att behöva göras, och en ny begäran om budgetändring kommer att skickas in till Sida separat. Intern utveckling – Silc som organisation Under 2020 blev Silc helt klara med den handlingsplan som upprättades efter ISK-revisionen 2018. ISK-revisionen hade inte pekat ut några alvarliga brister men gav likväl ett flertal bra förslag på hur Silcs interna styrning och kontroll skulle kunna stärkas. 2019 kom Silcs arbete i gång sent, bland annat då vi inte kunde rekrytera förrän det var klart vilka avtal vi skulle träffa med Sida. Under 2020 har vi haft en stabil och inkörd personalstyrka. Hösten 2020 gick Silcs biträdande generalsekreterare vidare till ett jobb i Europaparlamentet. Silc rekryterade en ersättare i projektledarrollen, men har valt att inte tillsätta en ny biträdande generalsekreterare. Silc har ett flertal projektfinansieringsavtal med ForumCiv för civilsamhällesprojekt av olika slag. Under 2021 försöker vi och ForumCiv samla de olika projektinsatserna till ett flerårigt program vilket innebär stora tidsbesparingar i rapportering och ansökningsförfaranden om det går i lås. Liksom många andra organisationer har Silc tagit stormsteg framåt i sin digitalisering under 2020. Under våren 2021 gör vi en särskild utvärderingsworkshop för att ta vara på digitala lärdomar, så att dessa används systematiskt även när restriktioner på resande och möten har lyfts. Sedan 2019 genomför Silc en årlig personalenkät. 2020 gjordes den alltså för andra gången. Personalnöjdheten är god, men med varningsflaggor gällande arbetsbelastning och stress. Härvidlag hade situationen försämrats på marginalen mellan 2019 och 2020. Året 2020 var ju exceptionellt givet att Coronapandemin, men resultaten i personalenkät ska inte förringas, utan ska användas för att Silc och Silcs finansiärer ska se till att bemanningen i projekt är rimlig. Vidare är det för Silc att säkerställa att projekthanteringen förenklas för att spara handläggares tid, och att arbetsmiljön på Silc är tillåtande så att den som känner att arbetsbelastningen är för hög också vågar säga detta till sin chef. Bilaga 1 – Resultatmatris Bilaga 2 – Budgetbilaga 4a Bilaga 3 – Budgetbilaga 4b Annual Report 2021 The Adaptation Program for Cross-Policy Cooperation and Gender Equality SIDA 13069 Name of the program Tvåårigt anpassningsprogram av PAO-verksamhet med fokus på tvärpolitisk samverkan och jämställdhetspolitik Activity period 2021-01-01 – 2021-12-31 Applicant Party Affiliated Organization Swedish International Liberal Centre, SILC 08 410 415 74 Bastugatan 41 11825 Stockholm Organizational number 802407–6419 Programme officer Åsa Nilsson-Söderström asa.nilsson-soderstrom@SILC.se 070-776096052 Geographical area Tunisia, Egypt, Jordan and Uzbekistan Content 1. Summary 4 2. Problem Identification 4 3. Political Development in 2021 5 4. Results 7 4.1 Sub Goal 1: stronger representation and influence for women and young people in parties 7 4.1.1 Outcome 1: more women and young people participate in the party’s activities 7 4.1.2 Outcome 2: more women and young people are elected to party boards and take other influential positions in parties 8 4.1.3 Outcome 3: more women and young people are active in the party and the party’s policy becomes more equal 8 4.2 Sub Goal 2: stronger parties 8 4.2.1 Outcome 1: the party has been improving its routines and its ability to develop policy 8 4.2.2 Outcome 2: the party has improved its routines for internal democracy 10 4.2.3 Outcome 3: the party members have gained increased ability to implement politics and political cooperation 11 5. Deviations 11 6. Unexpected Results 12 7. Gender equality analysis 13 8. Sustainability of the results and lessons learned 14 9. Follow-up 15 10. Risk analysis and risk management 17 11. Budget analysis 17 12. Internal development 18 Appendix 1: Result Matrix 19 Appendix 2: Budget Appendix 4a 19 Appendix 3: Budget Appendix 4b 19
1. Summary The Adaptation Program for Cross-Policy Cooperation and Gender Equality aims to strengthen our partner organizations in their work for gender equality and cross-policy cooperation in Egypt, Tunisia, Jordan, and Uzbekistan. Within the framework of the program, international initiatives are also carried out in the form of work with a liberal network in the MENA region, as well as an international meeting for all of SILC’s partners, which is held at the end of the year with a focus on exchanging experiences and ideas. The majority of the funds in the program are used for dissemination. In normal cases, a number of project manager meetings are held, but due to the corona pandemic, very few have been able to be carried out in 2021. Like many other parts of society, the activities in the adaptation program have been forced to adapt to the circumstance. While it has been frustrating to not be able to carry out planned activities, several partners have solved the problem in creative ways, and projects have been developed that will continue to work after the end of the corona pandemic. In 2021, we have achieved positive results through the activities in the adaptation program in Egypt, Tunisia, and Uzbekistan. The organisations we work with have become both stronger as organisations and more gender aware. We would especially like to mention the launch of an online political school in Tunisa, the appointment of a female vice president in our organization in Uzbekistan and the formation of a new liberal regional network in the MENA-region. In Jordan, SILC has ended its collaboration with the organization Free Thought Forum. We still believe that it is important for us to work in the country. Therefore, in 2022 we will be looking for a new partner who can be included in the next program. 2. Problem Analysis Parties need to strengthen their ability to formulate policy and create strong party structures. Women and youth need to be better represented in politics. This program aims to provide the partners with tools to improve their internal structures and policies in order to reach the two main goals of improved representation and stronger political parties. The parties covered by the program have different challenges both in terms of their internal work and the situation for democracy and human rights in their respective countries. The work to achieve the program’s goals is therefore expressed in different ways. Regarding the work on gender equality, the parties face similar problems in that they all operate in Muslim countries where certain traditional values affect women’s opportunities to be involved politically. In Tunisia, for example, the electoral system is strictly quotas, which has meant that half of all elected politicians are women. In such a context, it is important to support women participating in the party’s policy development, and it is equally important that the party follows a policy of gender mainstreaming. In Uzbekistan, the parties are in a formative stage due to democratic achievements. At that stage, it is important to ensure equal representation in the new party structures. In a country like Egypt, where it is extremely difficult to pursue political work, it is still possible to pursue politics on issues that are not perceived as hostile to the regime, and gender equality is partly such an issue. In the countries we work in, women and young people are severely under-represented in politics. The reasons for this exist at several levels in society. Egypt and Uzbekistan are countries where political power and military power both visually and ceremonially look very similar, meaning that politics is a masculine coded business. The individual women active in politics are almost never in power by their own right but only as representatives of a group, an economic interest, or an ethnic group. Men, on the other hand, can be in power by virtue of office. The liberal forces that want increased representation and more influence for women and youth are thus in a position where they question the entire political system and political culture. In Jordan and Tunisia, the same patriarchal structures exist, although there is a greater opportunity to act politically and to work on gender issues. 3. Political Development in 2021 The political repression in Egypt is still extremely harsh. Within the first six months of 2021, authorities executed over 80 people, and the human rights crisis under President Abdel Fattah al-Sisi’s government faced criticism at the United Nations Human Rights Council. During the year the government have increased efforts to increase its popularity by putting on big shows honoring the ancient Egyptian culture. The opening of the new Egyptian museum in Cairo, the transfer of the mummies and the restauration of the Sphinx Avenue were major successes. He has also continued the strategy of big investments in infrastructure. The expansion of the mega-project New Cairo continues, and new roads and bridges are built in and around old Cairo to ease the eternal traffic chaos. In the spring the government also made a big political win when Egypt was negotiating the cease-fire between Israel and Gaza. He added to the success by sending 120 trucks branded with “The President’s gift to the Palestinian People”. The new US administration have during the year pressured Egypt on some human rights issues, which have led to some results. Firstly, most organizations charged under the infamous case 173 are now acquitted from all charges. However, there are still some organizations left in the case, and several of those acquitted have instead been subject to false tax-evasion charges. This is for example the case for our partner EDA. Another positive development is that, thanks to international pressure and the work of MP. XX many high-profile prisoners have been released. For example, one of the funders of EDA, Esraa Abdel Fattah, was released from prison in July after almost two years in pre-trial detention. However, it should be noted that new cases of forced disappearances and imprisonments continue to happen. It is also worth mentioning that in September Egypt presented a Human Rights Strategy for Egypt. Even though there is no ambition from the leadership to implement the strategy, it is at least another document to which they can be held accountable. In Jordan, a debate around liberalism has flared up. During a debate in parliament, MP Osama al Ajarmah spoke of liberalism as an “evil force that has made its way into Jordan”, which in turn led to debate on social media, where one opinion leader wrote about liberals as people who ignore their country, traditions, and families and friends but only care about attending seminars and writing articles. Today, the word liberal is used to describe a selfish careerist, rather than a political movement. This, of course, is an unfortunate development. The year has brought some instability to the current rule. Crown Prince Hamzah bin Hussein was put in house arrest and King Abdulla was one of the political leaders who appeared in the “pandora leak”. It turns out that the monarch has acquired no less than fifteen luxury homes abroad since he gained power, including in Californian Malibu and in the galloping races of Ascot south of London. It should also be mentioned that the Jordanian economy was very negatively affected during the pandemic and that local and gubernatorial elections that were supposed to have been held in August were postponed to 2022. Another, regionally interesting development is that Jordan has resumed its bilateral relations with Syria. In September, the border between Syria and Jordan was reopened to facilitate trade between countries, and in October, King Abdallah II had a phone call with Bashar al-Assad for the first time in ten years. In Tunisia, 2021 was a year where democracy severely backslided. As a consequence of economic crisis and high unemployment the traditional January demonstrations were more intense, and they were met with a resistance from the police not previously seen in Tunisia. Roughly 1,600 people were detained and gross violations of those detained were reported. Demonstrations continued during the spring, and at the end of July, President Kaïs Saïed deposed the prime minister and closed the elected parliament of Tunisia. Saïed referred to emergency measures in accordance with the country’s constitution, which was highly questioned. At the end of September, the president announced that a new law will be introduced that gives the president the ability to legislate and thus basically allow for one-man rule. The next day, the president appointed a new prime minister, Najla Bouden Romdhane, who has been tasked with forming a government as quickly as possible. She becomes the first female prime minister of Tunisia. Meanwhile, four parties have formed what they call “a democratic bloc,” which includes SILC’s partner Afek Tounes. The bloc’s ambition is to resist what it calls “the president’s confiscating of power.” In March the Uzbek parliament announced that it is planning legislative changes that will make it more difficult for opposition figures to act in the country. The penalty for “disseminating information that may be detrimental to state security” will be increased and there will also be a ban on encouraging participation in demonstrations that are “contrary to the prevailing order”. It will also be forbidden to share information that “inappropriately expresses disrespect for society, the state, state symbols”. In conclusion, the new legislation poses a major threat to freedom of expression and information in Uzbekistan. Another worrying development is the crackdown on gay men. In August, several international LGBTQ organizations reported that at least six men have been subjected to painful and degrading medical examinations as part of the production of evidence to prosecute these men for entering same-sex relationships. The presidential election that was supposed to have been held in Uzbekistan in December 2020 was moved to October 24 this year. There was no real opposition to the incumbent president, Shavkat Mirziyoyev, since opposition parties are not allowed to register. According to the Uzbek constitution, a president cannot serve longer than two terms, but there is now some concern now that Mirziyoyev will amend the constitution to retain power. 4. Results Below, we present the results from the activities our partners have had during 2021. 4.1 Sub Goal 1: stronger representation and influence for women and young people in parties 4.1.1 Outcome 1: more women and young people participate in the party’s activities Baseline 1: More women and young people participate in party activities and become members of the party Examples of more women and young people participating in activities in 2021: * In Tunisia, there has been increased participation among women and youth who in the past had difficulty attending in-person political trainings and events. This is a result of Afek Tounes’ political training platform, which has allowed meaningful trainings to be conducted for all party members regardless of their location, providing the same quality content to all. * As a result of the establishment of a women’s club of Ezgulik more women have become involved in Ezgulik’s activities. We expect that this effect will be even bigger in the years to come. 4.1.2 Outcome 2: more women and young people are elected to party boards and take other influential positions in parties Baseline 2: Women and young people are underrepresented in party boards and in political decision -making posts Example of more women and young people taking influential positions in parties * In Egypt, EDA’s Political School resulted in 34 participants taking leadership positions in their parties. 8 (all women)people joined leadership positions in women organizations, 18 (6 women) in youth organizations, and 8 (5 women) in the national board of their party. * In Uzbekistan, Shahodat Mirzaalieva was elected as Vice Chairman of Ezgulik on the congress in May. She has a special responsibility for women rights and gender equality 4.1.3 Outcome 3: more women and young people are active in the party and the party’s policy becomes more equal Baseline 3: The parties find that women and young people have a weaker position in the parties in relation to men and that the party’s policy lacks gender equality analysis Examples of more women and young people becoming active in the party * In Egypt, EDA’s Political School had for the first time a majority of women participants (56%). The project manager also stated it was much easier to get parties to nominate women this year. * In Uzbekistan, Ezgulik will next year make a study on gender inequality and domestic abuse. 4.2 Sub Goal 2: stronger parties The second part of the program strives towards creating stronger political parties. By this, we mean parties which have good routines and ability to develop policy, which have good routines for internal democracy, and which has capacity to implement politics and political cooperation. 4.2.1 Outcome 1: the party has been improving its routines and its ability to develop policy Baseline 1: parties have weak structures to develop policy proposals Examples of improvements in routines and ability to develop policy: * On the regional level, the parties in AHNL gained greater understanding of the MENA region political context and the past successes/mistakes of spreading Liberal values. Thus, their ability to develop new and relevant policy proposals was improved. * In Tunisia, Afek Tounes gained increased knowledge about the party’s position and outreach abilities, which in turn improved the party’s ability to develop relevant policy. The new knowledge was due to Afek Tounes’ poll of 1000 citizens. * In Egypt, policy papers produced by the trainees were discussed in the high council of all the participating parties. Those parties who has a seat in parliament became more active in the parliamentary debates. And the Conversative party employed for the first time people to their own parliamentary office (thus not depending on official parliamentary employees). * In Uzbekistan, 73 delegates increased their understanding of policy priorities including protecting political rights and opposition activists. This is a result of Ezgulik’s 11th Congress. And during the conference “No Democracy Without Democrats” a strategy for protecting political rights and strengthening civil society was adopted. Furthermore Ezgulik strengthened its social media work, which made a wider audience gain knowledge about politics and human rights activism in Uzbekistan. It also resulted in a 46% increase in membership applications to the society. 4.2.2 Outcome 2: the party has improved its routines for internal democracy Baseline 2: Parties have weak internal decision-making structures and internal democracy Examples of improvements in routines for internal democracy: * On the regional level, AHLN held a strategy workshop in Lebanon where the strategic goals of AHLN for the upcoming three years were decided and a detailed action plan for the coming year was established. Also, concrete plans for the first General Assembly were made. * The first General Assembly of AHLN was held in November 2021 and marked the formal creation of an organization that has been developing over more than two years. At the meeting an executive committee/board of the organization was elected. This committee will lead the work of the organization forward, and thus make it less dependent on SILC and other strategic partners. Additionally, the charter was adopted, and the network’s internal decision-making structures thus formally established. * The SILC World Seminar this year focused on how policy can be developed and decided upon at congresses. The seminar activities gave participants a multitude of tools that ensure internal democracy while at the same time making room for efficient decision-making and policy development. It also inspired participants with new ideas on how to organize a political congress. 4.2.3 Outcome 3: the party members have gained increased ability to implement politics and political cooperation Baseline 3: Parties have weak ability and lack of experience in practically implementing policies and getting through political proposals Examples of partners who have increased their ability to implement politics and political cooperation: * On the regional level, AHLN member parties were invited to the “Innovation in politics” seminar in Tunis. Participants came from business, government, civil society and political parties, and they learned about innovative methods of implementing policies. * In Egypt, relations with the parliament members of parties became closer and two parties decided to merge. EDA’s Political School inspired these improvements. * In Uzbekistan, activists have increased political outreach and implementation thanks to Ezgulik’s Political Party Leaders Training. 5. Deviations In Tunisia, our partner could not follow the plan due to the political climate. Afek Tounes had originally planned an activity which would provide digital support for MPs to communicate with their voters, however the Parliament was frozen and therefore the project was not completed as intended. Our partner in Uzbekistan faced challenges with the Ministry of Justice and the Tashkent City Tax Inspectorate regarding the use of grant funds, however this issue was ultimately resolved. On June 6th, 2021, the City Tax Inspectorate froze the organization’s account for two and a half months, claiming that Ezgulik had made a mistake in paying one employee in 2017. With the intervention of the U.S diplomatic corps, the problem was resolved. Additionally, after Ezgulik’s first two events, both the chairman of the society and a lawyer/consultant were briefly arrested. In Egypt all of the EDA Political School training sessions took place online to minimize both security risk and health concerns. The activities were completed on Zoom and computers were rented for participants, trainers, and facilitators. Travel restrictions made international meetings difficult. We were hoping to bring partners here for a IRL SILC World Seminar at the Liberal party congress in November. But with the travel restrictions we decided to make an online event instead. Also, most of the project leader meetings were replaced with online meetings. 6. Unexpected Results Increased interest in Ezgulik. Our partner, The Ezgulik Human Rights Society, used social media to create an audience for its activist work by sharing articles, videos, interviews, and audio on the society’s website and social platforms in addition to the country’s central television and private television networks. Not only did this result in a wider audience for Ezgulik (the content received over 2 million views and comments on YouTube, Facebook, Instagram, and Telegram). But our partner also had a 46% increase in applications to the society and a 24% increase in requests for interviews by journalists. Academia is supporting Afek Tounes training platform. Our partner Afek Tounes’ political training platform has attracted several highly regarded professors who are not only motivated to be involved and provide quality content, but who are also taking it upon themselves to encourage other professors to contribute to the online platform. Merging of two Liberal Parties in Egypt. EDA’s Political School encouraged discussion among participants which ultimately led to the merging of two attending parties. The participants from the Egypt Freedom Party and the Liberal Youth Party realized their aligned perspectives and decided to merge under the umbrella of the Egypt Freedom Party name. This is an important development in a country where the opposition is very fragmented. 7. Gender equality analysis It is clear that gender equality as a concept has been institutionalized by our partners, and they are all working hard to make their parties and policies more gender aware. The biggest obstacle to female political participation in the partner countries is strong gender norms and patriarchal structures. Religious identity, which promotes a traditional division of gender roles, has a large part in this. In general, the social pressure on women is more of a problem than the laws. Egypt: EDA highlights gender equality as one of the important fundamentals of democracy. All activities within the program should strive for 50% female participation, and if that goal is not achieved, the causes should be analyzed. The Political School had a total of 72 participants, 40 of which (56%) were female. Moreover, the results of the Political School trainings included an increased number of women taking leadership positions in their parties and an increase in the number of women nominated to attend the training as compared to last year. This is a good result in a very patriarchal society. Tunisia: In Tunisia, our partner Afek Tounes believes in the complete equality between gender, and currently has one female Vice President and a political bureau composed of 30% women. However, Afek Tounes reports that less women are currently active in politics than before, which is a challenge. Despite the decrease in political participation among women, our partner prioritizes the equal participation of both men and women in party activities: for example, Afek Tounes reports that 2 of 5 women were involved in the development + coding of the party’s training platform and 30 of 50 women were involved in the content creation project. Our partner has also included in its executive bureau the president of an NGO that works to promote women’s role in the leadership of private companies. Afek Tounes’ online platform is a solution to address the challenge of less women being currently active in politics by encouraging more women to become activists. In a country where it is more difficult for women to leave the house for trainings, this online solution will most likely have a positive effect on gender equality. Uzbekistan: In Uzbekistan, our partner has had positive results in their work within their Women’s Club which they established in 2021. The Women’s Club conducts research on women’s equality, discrimination against women, and sexual and domestic violence. Shahodat Mirzaalieva, who is the chairperson of the club has participated in the events and discussions of the Committee on Gender Equality of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the Women’s Committee of the Republic of Uzbekistan. Shahodat Mirzaalieva has also been nominated by the U.S State Department’s professional visit program to be included in the list of the “Most Influential Women in Central Asia”. Our partner has committed to work on women’s issues and ensure gender equality in all meetings and activities. The Women’s Club under the Ezgulik Society has increased in members from 19 to 44 since its founding meeting, which we expect will have a positive impact on gender equality in the future. Therefore, our partner will work to involve women in the human rights movement and motivate women to unite with the goals of Ezgulik. 8. Sustainability of the results and lessons learned Egypt: Our partner EDA was able to gain insight into the effectiveness of the Political School as well as the topics which were of the most interest to participants. Firstly, the online format of the training due to Covid-19 allowed for wider reach to more people, however in a post-pandemic world EDA would advise using a hybrid format that includes in-person training to encourage cooperation among Liberal parties. Furthermore, economic and entrepreneurial topics were most interesting to the participants, and our partner will therefore continue to include these topics in the future. Both gender and LGBTI-related topics also sparked discussion. The Justice Party members were resistant at first to support gender equality due to the risk of losing votes in a traditional society, however throughout the year the participants became more supportive and like-minded. In terms of LGBTI issues, it was the first time that many participants had discussed this topic given that Egyptian law considered homosexual relations a crime. There is a clear necessity for these topics to be openly discussed and for a variety of perspectives to be recognized including ideological, human rights, legislative, etc. Additionally, in general the policy making skills of party members were low at the beginning of the training, which shows that there is a need for the learning opportunity offered by the Political School. Finally, the fact that three of the parties involved had seats in both chambers of parliament made the discussions especially important and gave participants a sense of having the power to positively influence politics in the country. Tunisia: In 2021, Afek Tounes held their third democratic congress in accordance with its statutes, which is an achievement in Tunisia where most parties do not follow their statutes. The congress elected a new leader, giving the party an elected and legitimate leadership. This fundamentally strengthens the party structure and ability to have positive political impact. Among the improvements made to the structure of the party was allowing the party director to coordinate with each region and work with them to find the most efficient organization for that specific region. The party also put in place a process to increase the ability to gain new members, which further ensures the continued presence of the party in Tunisian politics. Afek Tounes has also learned that as a party it faces a challenge of a decrease in female members and political participation among women. Therefore, they developed an online platform which will allow women across the country to utilize accessible online training, and be inspired to become activists. It will be operating fully during 2022. Uzbekistan: Ezgulik held a successful Congress in March 2021 and elected its governing bodies. After the Congress of the Ezgulik Society, the Samarkand regional branch of the society was registered. Thi is an achievement since registration of independent civil society organisations are difficult in Uzbekistan. The registration gives the regional branch the right to work more efficiently. Moreover, the number of members of the “Ezgulik” society has reached almost 200. We would especially like to mention the Navoi regional branch which increased from 16 to 31 members. Through the SILC project Ezgulik has been able to set up an office in Tajkent and employ two people part-time. This makes the organisation more stable. 9. Follow-up Egypt. Work towards sub-goals 1 and 2. SILC continues to support the EDA’s education of young people and women in liberal parties. Two of the parties, LYP and Freedom Egypt, have begun a process of merging. and Free Egyptians have transformed themselves into an NGO during the autumn of 2021. Therefore, in 2022, the training will focus on four parties: LYP / Freedom Egypt, Justice Party, Conservative Party and Reform and Development party. In 2022, the trainings will to a greater extent than before be focused on climate and environmental policy. This is partly due to the fact that the issue is politically hot in Egypt when it hosts the UN climate summit in November 2022. We also believe that an increased thematic focus increases the program’s impact on the parties. During the year, we estimate to train 60 people, half of whom are women. The training will be carried out in two groups – one in Cairo, which can hopefully take place with personal meetings, and one digital, which is primarily aimed at activists outside the capital. Tunisia. Work towards sub-goals 1 and 2 In Tunisia, SILC continues its collaboration with the Afek Tounes party. Afek Tounes is a well-developed and well-functioning organization. The focus is on relaying, but we are also planning for a project manager meeting. At the end of 2021, it was announced that a parliamentary election would be held in December 2022, after the country’s president froze parliament in the summer of 2021. To understand the new political climate, Afek Tounes wants to conduct surveys. The results of the surveys will then be used as a basis for policy discussions within the party. In 2020, Afek Tounes began their work with an online political school. In 2021, the technical development was done and material was added from high-profile academics and politicians. In the second half of the year and first part of 2022 a trial period was completed. In 2022, the trial period will be evaluated and needed changes made. Thereafter the platform will be launched more widely. Funds will be spent on maintenance and improvement of the website. Special attention will be given to make many women use the platform. Jordan SILC ended its collaboration with the organization Free Thought Forum in 2021. However, we still believe that it is important for us to work in Jordan, which is why in 2022 we will engage in a broader liberal context with the goal of finding a new partner for the next program. Uzbekistan. Work towards sub-goals 1 and 2. SILC continues to support the opposition movement Birlik through the human rights organization Ezgulik. Politically, the focus will be on strengthening their policies on gender equality. Organizationally the focus will be on developing regional branches and to conduct a national meeting in the second half of the year. There will also be continued pressure on the government to allow political opposition parties to register. Joint program meeting. Work towards sub-goal 2 In the autumn of 2022, a joint program meeting is planned in Georgia, where SILC will invite all partners within the PAO programs. The focus of the joint program meetings is policy development This year the topic is “Climate Change on the local level” and aims to give the participants inspiration and tools to develop and implement environment policies on the local level. Network MENA region. Work towards sub-goal 2. SILC, together with the Friedrich Naumann Foundation and VVD, continues to support the newly formed regional liberal organization Al Hurriya Liberal Network. For 2022, we plan for two board meetings and a congress. During the year, we will also intensify the work of reaching out to potential new members. Politically, the focus this year is on climate. 10. Risk analysis and risk management The risks analyzed here are the risks identified at the beginning of the project. In addition to this, we describe how the Covid Pandemic has affected the work. Covid-19: During the pandemic SILC, like the rest of world, had to adapt its working methods. Productivity has been maintained, and our partners have mainly achieved their quantitative targets. The ambitions regarding digital conversion of activities have varied. Some partners have taken the opportunity to create an ambitious digital learning environment which can continue to be utilized in the future, while others have switched to holding digital meetings that would normally have been held physically. We believe that learning in digital meetings can be as effective as in physical meetings. Our assessment is that working relationships that are already established can deliver results even if you cannot meet in-person for a period of time. However, it is more difficult to establish new collaborations without having met prior in and in-person setting. Also, after the second year of pandemic there is a large need to visit the partners IRL to get a more in-depth knowledge of their programmes and organization. Corruption threats – the risk that funds are used incorrectly: Our assessment is that the systems developed at SILC, including two system audits, are robust. Disorder in a society and difficult circumstances for partners can be a reason for funds being used incorrectly – but it is certainly not a rule that this is the case, and misuse of funds can also be committed by people who are in no way in a personal predicament. Last year the Free Thought Forum in Jordan, were not able to present a proper audit. The audit was received in 2021, but we have decided to stop the collaboration. Threats to life and freedom – risk that our partners will be harmed: In 2021, Esraa Abdel Fattah from EDA was released from prison and at the end of the year the travel bans for three persons from EDA was taken away. So in Egypt the situation has actually become better for our partner. The organization was acquitted from the infamous case 173, but instead (unfair) tax case opened against the organization. Their situation is similar of many other Egyptian NGOs. Threats to results – such as the risk that SILC supports a movement that does not work for democratic values, the risk that individual driven activists leave the organization or business. None of SILC’s partners have developed in such a way that we question their democratic conduct or commitment. Threats to the conduct of activities: the risk of our partners’ activities being interrupted or sabotaged by the police or security services. The political climate in Uzbekistan has developed for the worse during the year, and in dialogue with our partner we make assessments of the type of activities and content which it is safer to implement. In Tunisia the political situation made one of the planned activities irrelevant. After discussions between SILC and the partner we decided to replace it with another activity. The risk that key people leave the business, sometimes unexpectedly and sometimes without handing over to a colleague. No such cases during the year. The risk that a movement that SILC has worked with ceases its activities or loses commitment to its cause. The commitment of our partners in Uzbekistan, Egypt, and Tunisia is strong. The commitment from the Free Thought Forum in Jordan was not as strong, and therefore we have decided to end the co-operation. 11. Budget analysis In the international and regional part of the budget we spent less than expected on the SILC World Seminar. This was due to the pandemic. We decided to make the seminar digital, and thus did not have any travel costs. In the same part of the budget, we spent more than expected on the regional co-operation through AHNL. This was because we contributed to several international meetings and were able enhance the-operation. As a result of this, funds will be moved from the international part to the regional part of the budget for 2022. In the relaying part of the budget, we spent less than expected in Jordan, where we stopped co-operating with the partner. The unused funds from Jordania will be spent in Egypt next year, since our partner there has proven to make efficient trainings and has the capacity to educate more young people and women with more funds. In the “basic allowance” of one million we spent less than expected on pre-studies because of the travel restrictions during the pandemic. However, we expect to spend more in this budget line in 2022 since we are preparing a project in northern Somalia. It is also worth noting that we have spent more than expected on auditing in this section. Therefore, more funds within the administrative budget have been located to audit for next year. 12. Internal development Own capacity: SILC currently has a staff of 13, six in Stockholm and seven in Vilnius. This is an increase by two programme Officers in the Vilnius office.  Internal management and control: SILC has undergone audit of internal management and control (IMC) in late 2021 and a report has been shared with SIDA. SILC has established an action plan to address the recommendations made by the IMC auditors. Adequate systems are in place.  The auditors have in limited cases suggested better compliance with requirements for documentation. Apart from this, the auditors make sound recommendations on training staff in anti-corruption and, not un-expectedly, more risk analysis.  Some minor suggestions in procedures are also part of the report. SILC is looking forward to a swift implementation of the action plan. General capacity: SILC’s board is highly qualified. The former Party Leader of Liberalerna, Lars Leijonborg, has been especially involved in the AP programme. SILC staff are regularly trained in important aspects of work, such as project management, RBM, digital security etc. In 2022, training in anti-corruption and self-management in stressful situations is prioritized. System for follow-up and learning: Space for mutual exchange between programme officers is created through regular follow-up meetings (every two weeks). A staff retreat is held annually to develop strategy, policies, and routines. Environmental policy: SILC has a direct environmental impact as a traditional office organisation and as an organisation with frequent travel. SILC’s environmental policy advocates environmentally friendly alternatives in travel and office equipment. The environmental policy is regularly updated by the board. SILC has a potentially greater positive environmental impact through its involvement in projects with political parties, where environmental policy development has become a more common effort. By influencing environmental policy and legislation together with parties in other countries, SILC can have a greater impact on environmental work. The digitalization that was accelerated during the pandemic allowed for some saving on trips, as well as the possibility of higher quality follow-up calls with partners. Policies and procedures for confidentiality/information security: SILCs procedures for confidentiality are regulated through a series of different policies: the risk policy, the IT-policy, the travel policy, and the staff policy.  Security and confidentiality are regular topics of discussion in staff meetings and in operational planning events. SILC provides security training to others in several projects, and staff members also receive security training. Security is also a topic in the PAO-SIDA dialogue days in 2020.  Some examples of SILCs work with confidentiality include: IT: We use encrypted apps; we own our mail server, which makes mailing between colleagues unable to be intercepted; and computers are locked-up each evening in a safe. Staff members receive training when needed. Paper: We own a paper shredder, and financial information is locked up in a safe. Awareness: We are aware that financial details are more incriminating and sensitive than anything else. We are open with our relationships, but never about operational details. Travel:  We do not bring laptops to sensitive countries. Dialogue: We discuss security with SIDA very regularly and adjust based on recommendations. Additional guidelines: Through the Lifeline Consortium we are keeping up to date with security guidelines and use manuals provided by our colleagues in Frontline Defenders and Freedom House. Appendix 1: Result Matrix Appendix 2: Budget Appendix 4a Appendix 3: Budget Appendix 4b Annual Report 2022 SILC Adaptation Program + Basic allowance SIDA 13069 Name of the program Tvåårigt anpassningsprogram av PAO-verksamhet med fokus på tvärpolitisk samverkan och jämställdhetspolitik + Grundbidrag Activity period 2022-01-01 – 2022-12-31 Applicant Party Affiliated Organization Swedish International Liberal Centre, SILC 08 410 415 74 Bastugatan 41 11825 Stockholm Organizational number 802407–6419 Programme officer Åsa Nilsson-Söderström asa.nilsson-soderstrom@SILC.se 070-776096052 Geographical area Tunisia, Egypt, Jordan, Uzbekistan and Somalia + MENA regional + Global Content 1. Summary 4 2. Problem Identification 4 3. Political Development in 2021 5 4. Results 7 4.1 Sub Goal 1: stronger representation and influence for women and young people in parties 7 4.1.1 Outcome 1: more women and young people participate in the party’s activities 7 4.1.2 Outcome 2: more women and young people are elected to party boards and take other influential positions in parties 8 4.1.3 Outcome 3: more women and young people are active in the party and the party’s policy becomes more equal 8 4.2 Sub Goal 2: stronger parties 8 4.2.1 Outcome 1: the party has been improving its routines and its ability to develop policy 8 4.2.2 Outcome 2: the party has improved its routines for internal democracy 10 4.2.3 Outcome 3: the party members have gained increased ability to implement politics and political cooperation 11 5. Deviations 11 6. Unexpected Results 12 7. Gender equality analysis 13 8. Sustainability of the results and lessons learned 14 9. Follow-up 15 10. Risk analysis and risk management 17 11. Budget analysis 17 12. Internal development 18 Appendix 1: Result Matrix 19 Appendix 2: Budget Appendix 4a 19 Appendix 3: Budget Appendix 4b 19
1. Summary The Adaptation Program for Cross-Policy Cooperation and Gender Equality aims to strengthen our partner organizations in their work for gender equality and cross-policy cooperation in Egypt, Tunisia, Jordan, and Uzbekistan. Within the framework of the program, international initiatives are also carried out in the form of work with a liberal network in the MENA region, as well as an international meeting for all of SILC’s partners, which was this year organized in Georgia in September. Through the basic allowance we have also funded co-operation with new partners, especially in Somalia and our work within different networks. About half of the funds in the Adaptation program are used for dissemination. In 2022, we have achieved positive results through the activities in the adaptation program in Egypt, Tunisia, and Uzbekistan. The organisations we work with have become both stronger as organisations and more gender aware. We would especially like to mention the launch of an online political school in Tunisa, the appointment of a female vice president in our organization in Uzbekistan and the formation of a new liberal regional network in the MENA-region. In Jordan, SILC has ended its collaboration with the organization Free Thought Forum. We still believe that it is important for us to work in the country. Therefore, in 2022 we will be looking for a new partner who can be included in the next program. 2. Problem Analysis Parties need to strengthen their ability to formulate policy and create strong party structures. Women and youth need to be better represented in politics. This program aims to provide the partners with tools to improve their internal structures and policies in order to reach the two main goals of improved representation and stronger political parties. The parties covered by the program have different challenges both in terms of their internal work and the situation for democracy and human rights in their respective countries. The work to achieve the program’s goals is therefore expressed in different ways. Regarding the work on gender equality, the parties face similar problems in that they all operate in Muslim countries where traditional values affect women’s opportunities to be involved politically. In Tunisia, for example, there are strict quotas in the electoral system, which has meant that half of all elected politicians are women. In such a context, it is important to support women participating in the party’s policy development, and it is equally important that the party follows a policy of gender mainstreaming. In Uzbekistan, the parties are in a formative stage due to democratic achievements. At that stage, it is important to ensure equal representation in the new party structures. In a country like Egypt, where it is extremely difficult to pursue political work, it is still possible to pursue politics on issues that are not perceived as hostile to the regime, and gender equality is partly such an issue. In the countries we work in, women and young people are severely under-represented in politics. The reasons for this exist at several levels in society. Egypt and Uzbekistan are countries where political power and military power both visually and ceremonially look very similar, meaning that politics is a masculine coded business. The individual women active in politics are almost never in power by their own right but only as representatives of a group, an economic interest, or an ethnic group. Men, on the other hand, can be in power by virtue of office. The liberal forces that want increased representation and more influence for women and youth are thus in a position where they question the entire political system and political culture. In Jordan and Tunisia, the same patriarchal structures exist, although there is a greater opportunity to act politically and to work on gender issues. Add Somalia 3. Political Development in 2022 Timothy will draft by Tuesday Tunisia: “We are proud to have been the only organisation in the country to have effectively campaigned against the new constitution during the referendum. We became the face of the “NO” campaign. We had around 200000 people vote with us. The people who did not vote are more convinced that our position is the correct one.” The political repression in Egypt is still extremely harsh. Within the first six months of 2021, authorities executed over 80 people, and the human rights crisis under President Abdel Fattah al-Sisi’s government faced criticism at the United Nations Human Rights Council. During the year the government have increased efforts to increase its popularity by putting on big shows honoring the ancient Egyptian culture. The opening of the new Egyptian museum in Cairo, the transfer of the mummies and the restauration of the Sphinx Avenue were major successes. He has also continued the strategy of big investments in infrastructure. The expansion of the mega-project New Cairo continues, and new roads and bridges are built in and around old Cairo to ease the eternal traffic chaos. In the spring the government also made a big political win when Egypt was negotiating the cease-fire between Israel and Gaza. He added to the success by sending 120 trucks branded with “The President’s gift to the Palestinian People”. The new US administration have during the year pressured Egypt on some human rights issues, which have led to some results. Firstly, most organizations charged under the infamous case 173 are now acquitted from all charges. However, there are still some organizations left in the case, and several of those acquitted have instead been subject to false tax-evasion charges. This is for example the case for our partner EDA. Another positive development is that, thanks to international pressure and the work of MP. XX many high-profile prisoners have been released. For example, one of the funders of EDA, Esraa Abdel Fattah, was released from prison in July after almost two years in pre-trial detention. However, it should be noted that new cases of forced disappearances and imprisonments continue to happen. It is also worth mentioning that in September Egypt presented a Human Rights Strategy for Egypt. Even though there is no ambition from the leadership to implement the strategy, it is at least another document to which they can be held accountable. In Jordan, a debate around liberalism has flared up. During a debate in parliament, MP Osama al Ajarmah spoke of liberalism as an “evil force that has made its way into Jordan”, which in turn led to debate on social media, where one opinion leader wrote about liberals as people who ignore their country, traditions, and families and friends but only care about attending seminars and writing articles. Today, the word liberal is used to describe a selfish careerist, rather than a political movement. This, of course, is an unfortunate development. The year has brought some instability to the current rule. Crown Prince Hamzah bin Hussein was put in house arrest and King Abdulla was one of the political leaders who appeared in the “pandora leak”. It turns out that the monarch has acquired no less than fifteen luxury homes abroad since he gained power, including in Californian Malibu and in the galloping races of Ascot south of London. It should also be mentioned that the Jordanian economy was very negatively affected during the pandemic and that local and gubernatorial elections that were supposed to have been held in August were postponed to 2022. Another, regionally interesting development is that Jordan has resumed its bilateral relations with Syria. In September, the border between Syria and Jordan was reopened to facilitate trade between countries, and in October, King Abdallah II had a phone call with Bashar al-Assad for the first time in ten years. In Tunisia, 2021 was a year where democracy severely backslided. As a consequence of economic crisis and high unemployment the traditional January demonstrations were more intense, and they were met with a resistance from the police not previously seen in Tunisia. Roughly 1,600 people were detained and gross violations of those detained were reported. Demonstrations continued during the spring, and at the end of July, President Kaïs Saïed deposed the prime minister and closed the elected parliament of Tunisia. Saïed referred to emergency measures in accordance with the country’s constitution, which was highly questioned. At the end of September, the president announced that a new law will be introduced that gives the president the ability to legislate and thus basically allow for one-man rule. The next day, the president appointed a new prime minister, Najla Bouden Romdhane, who has been tasked with forming a government as quickly as possible. She becomes the first female prime minister of Tunisia. Meanwhile, four parties have formed what they call “a democratic bloc,” which includes SILC’s partner Afek Tounes. The bloc’s ambition is to resist what it calls “the president’s confiscating of power.” In March the Uzbek parliament announced that it is planning legislative changes that will make it more difficult for opposition figures to act in the country. The penalty for “disseminating information that may be detrimental to state security” will be increased and there will also be a ban on encouraging participation in demonstrations that are “contrary to the prevailing order”. It will also be forbidden to share information that “inappropriately expresses disrespect for society, the state, state symbols”. In conclusion, the new legislation poses a major threat to freedom of expression and information in Uzbekistan. Another worrying development is the crackdown on gay men. In August, several international LGBTQ organizations reported that at least six men have been subjected to painful and degrading medical examinations as part of the production of evidence to prosecute these men for entering same-sex relationships. The presidential election that was supposed to have been held in Uzbekistan in December 2020 was moved to October 24 this year. There was no real opposition to the incumbent president, Shavkat Mirziyoyev, since opposition parties are not allowed to register. According to the Uzbek constitution, a president cannot serve longer than two terms, but there is now some concern now that Mirziyoyev will amend the constitution to retain power. 4. Results Below, we present the results from the activities during 2022. 4.1 Sub Goal 1: stronger representation and influence for women and young people in parties 4.1.1 Outcome 1: more women and young people participate in the party’s activities Baseline 1: More women and young people participate in party activities and become members of the party Examples of more women and young people participating in activities: * In Tunisia, there has been increased participation among women and youth who in the past had difficulty attending in-person political trainings and events. This is a result of Afek Tounes’ political training platform, which has allowed meaningful trainings to be conducted for all party members regardless of their location, providing the same quality content to all. * As a result of the establishment of a women’s club of Ezgulik more women have become involved in Ezgulik’s activities. We expect that this effect will be even bigger in the years to come. * Egypt: We didn’t fine problems to make the parties nominate women for this year’s training. As a result we had 57 women (55%) participants and 47 men (45%) * 4.1.2 Outcome 2: more women and young people are elected to party boards and take other influential positions in parties Baseline 2: Women and young people are underrepresented in party boards and in political decision -making posts Example of more women and young people taking influential positions in parties * In Egypt, EDA’s Political School resulted in 34 participants taking leadership positions in their parties. 8 (all women)people joined leadership positions in women organizations, 18 (6 women) in youth organizations, and 8 (5 women) in the national board of their party. * In Uzbekistan, Shahodat Mirzaalieva was elected as Vice Chairman of Ezgulik on the congress in May. She has a special responsibility for women rights and gender equality 4.1.3 Outcome 3: more women and young people are active in the party and the party’s policy becomes more equal Baseline 3: The parties find that women and young people have a weaker position in the parties in relation to men and that the party’s policy lacks gender equality analysis Examples of more women and young people becoming active in the party * In Egypt, EDA’s Political School had for the first time a majority of women participants (56%). The project manager also stated it was much easier to get parties to nominate women this year. * In Uzbekistan, Ezgulik will next year make a study on gender inequality and domestic abuse. 4.2 Sub Goal 2: stronger parties The second part of the program strives towards creating stronger political parties. By this, we mean parties which have good routines and ability to develop policy, which have good routines for internal democracy, and which has capacity to implement politics and political cooperation. 4.2.1 Outcome 1: the party has been improving its routines and its ability to develop policy Baseline 1: parties have weak structures to develop policy proposals Examples of improvements in routines and ability to develop policy: * On the regional level, the parties in AHNL gained greater understanding of the MENA region political context and the past successes/mistakes of spreading Liberal values. Thus, their ability to develop new and relevant policy proposals was improved. * In Tunisia, Afek Tounes gained increased knowledge about the party’s position and outreach abilities, which in turn improved the party’s ability to develop relevant policy. The new knowledge was due to Afek Tounes’ poll of 1000 citizens. * In Egypt, policy papers produced by the trainees were discussed in the high council of all the participating parties. Those parties who has a seat in parliament became more active in the parliamentary debates. And the Conversative party employed for the first time people to their own parliamentary office (thus not depending on official parliamentary employees). * In Uzbekistan, 73 delegates increased their understanding of policy priorities including protecting political rights and opposition activists. This is a result of Ezgulik’s 11th Congress. And during the conference “No Democracy Without Democrats” a strategy for protecting political rights and strengthening civil society was adopted. Furthermore Ezgulik strengthened its social media work, which made a wider audience gain knowledge about politics and human rights activism in Uzbekistan. It also resulted in a 46% increase in membership applications to the society. 4.2.2 Outcome 2: the party has improved its routines for internal democracy Baseline 2: Parties have weak internal decision-making structures and internal democracy Examples of improvements in routines for internal democracy: * On the regional level, AHLN held a strategy workshop in Lebanon where the strategic goals of AHLN for the upcoming three years were decided and a detailed action plan for the coming year was established. Also, concrete plans for the first General Assembly were made. * The first General Assembly of AHLN was held in November 2021 and marked the formal creation of an organization that has been developing over more than two years. At the meeting an executive committee/board of the organization was elected. This committee will lead the work of the organization forward, and thus make it less dependent on SILC and other strategic partners. Additionally, the charter was adopted, and the network’s internal decision-making structures thus formally established. * The SILC World Seminar this year focused on how policy can be developed and decided upon at congresses. The seminar activities gave participants a multitude of tools that ensure internal democracy while at the same time making room for efficient decision-making and policy development. It also inspired participants with new ideas on how to organize a political congress. 4.2.3 Outcome 3: the party members have gained increased ability to implement politics and political cooperation Baseline 3: Parties have weak ability and lack of experience in practically implementing policies and getting through political proposals Examples of partners who have increased their ability to implement politics and political cooperation: * On the regional level, AHLN member parties were invited to the “Innovation in politics” seminar in Tunis. Participants came from business, government, civil society and political parties, and they learned about innovative methods of implementing policies. * In Egypt, relations with the parliament members of parties became closer and two parties decided to merge. EDA’s Political School inspired these improvements. * In Uzbekistan, activists have increased political outreach and implementation thanks to Ezgulik’s Political Party Leaders Training. 5. Deviations In Tunisia, our partner could not follow the plan due to the political climate. Afek Tounes had originally planned an activity which would provide digital support for MPs to communicate with their voters, however the Parliament was frozen and therefore the project was not completed as intended. Our partner in Uzbekistan faced challenges with the Ministry of Justice and the Tashkent City Tax Inspectorate regarding the use of grant funds, however this issue was ultimately resolved. On June 6th, 2021, the City Tax Inspectorate froze the organization’s account for two and a half months, claiming that Ezgulik had made a mistake in paying one employee in 2017. With the intervention of the U.S diplomatic corps, the problem was resolved. Additionally, after Ezgulik’s first two events, both the chairman of the society and a lawyer/consultant were briefly arrested. In Egypt all of the EDA Political School training sessions took place online to minimize both security risk and health concerns. The activities were completed on Zoom and computers were rented for participants, trainers, and facilitators. Travel restrictions made international meetings difficult. We were hoping to bring partners here for a IRL SILC World Seminar at the Liberal party congress in November. But with the travel restrictions we decided to make an online event instead. Also, most of the project leader meetings were replaced with online meetings. 6. Unexpected Results Increased interest in Ezgulik. Our partner, The Ezgulik Human Rights Society, used social media to create an audience for its activist work by sharing articles, videos, interviews, and audio on the society’s website and social platforms in addition to the country’s central television and private television networks. Not only did this result in a wider audience for Ezgulik (the content received over 2 million views and comments on YouTube, Facebook, Instagram, and Telegram). But our partner also had a 46% increase in applications to the society and a 24% increase in requests for interviews by journalists. Academia is supporting Afek Tounes training platform. Our partner Afek Tounes’ political training platform has attracted several highly regarded professors who are not only motivated to be involved and provide quality content, but who are also taking it upon themselves to encourage other professors to contribute to the online platform. Merging of two Liberal Parties in Egypt. EDA’s Political School encouraged discussion among participants which ultimately led to the merging of two attending parties. The participants from the Egypt Freedom Party and the Liberal Youth Party realized their aligned perspectives and decided to merge under the umbrella of the Egypt Freedom Party name. This is an important development in a country where the opposition is very fragmented. Somalia – add everything we did Jordan – new partner + Swedish election Egypt – project leader meeting during Oslo Freedom Forum strengthened EDA’s international presence and role in the Human Rights movement. 7. Gender equality analysis It is clear that gender equality as a concept has been institutionalized by our partners, and they are all working hard to make their parties and policies more gender aware. The biggest obstacle to female political participation in the partner countries is strong gender norms and patriarchal structures. Religious identity, which promotes a traditional division of gender roles, has a large part in this. In general, the social pressure on women is more of a problem than the laws. Egypt: EDA highlights gender equality as one of the important fundamentals of democracy. All activities within the program should strive for 50% female participation, and if that goal is not achieved, the causes should be analyzed. The Political School had a total of 72 participants, 40 of which (56%) were female. Moreover, the results of the Political School trainings included an increased number of women taking leadership positions in their parties and an increase in the number of women nominated to attend the training as compared to last year. This is a good result in a very patriarchal society. In spring 2019, a mapping of the parties involved is made with regard to the proportion of young people and women on boards. It is then compared with the result of the same survey in autumn 2020, autumn 2021 and autumn 2022. We found that the proportion of women and young people in the party board have increased inn all the parties participated in the program and 100% of the respondents’ state that gender equality in their party has increased Tunisia: In Tunisia, our partner Afek Tounes believes in the complete equality between gender, and currently has one female Vice President and a political bureau composed of 30% women. However, Afek Tounes reports that less women are currently active in politics than before, which is a challenge. Despite the decrease in political participation among women, our partner prioritizes the equal participation of both men and women in party activities: for example, Afek Tounes reports that 2 of 5 women were involved in the development + coding of the party’s training platform and 30 of 50 women were involved in the content creation project. Our partner has also included in its executive bureau the president of an NGO that works to promote women’s role in the leadership of private companies. Afek Tounes’ online platform is a solution to address the challenge of less women being currently active in politics by encouraging more women to become activists. In a country where it is more difficult for women to leave the house for trainings, this online solution will most likely have a positive effect on gender equality. Uzbekistan: In Uzbekistan, our partner has had positive results in their work within their Women’s Club which they established in 2021. The Women’s Club conducts research on women’s equality, discrimination against women, and sexual and domestic violence. Shahodat Mirzaalieva, who is the chairperson of the club has participated in the events and discussions of the Committee on Gender Equality of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the Women’s Committee of the Republic of Uzbekistan. Shahodat Mirzaalieva has also been nominated by the U.S State Department’s professional visit program to be included in the list of the “Most Influential Women in Central Asia”. Our partner has committed to work on women’s issues and ensure gender equality in all meetings and activities. The Women’s Club under the Ezgulik Society has increased in members from 19 to 44 since its founding meeting, which we expect will have a positive impact on gender equality in the future. Therefore, our partner will work to involve women in the human rights movement and motivate women to unite with the goals of Ezgulik. Somalia: 8. Sustainability of the results and lessons learned Egypt: Our partner EDA was able to gain insight into the effectiveness of the Political School as well as the topics which were of the most interest to participants. Firstly, the online format of the training due to Covid-19 allowed for wider reach to more people, however in a post-pandemic world EDA would advise using a hybrid format that includes in-person training to encourage cooperation among Liberal parties. Furthermore, economic and entrepreneurial topics were most interesting to the participants, and our partner will therefore continue to include these topics in the future. Both gender and LGBTI-related topics also sparked discussion. The Justice Party members were resistant at first to support gender equality due to the risk of losing votes in a traditional society, however throughout the year the participants became more supportive and like-minded. In terms of LGBTI issues, it was the first time that many participants had discussed this topic given that Egyptian law considered homosexual relations a crime. There is a clear necessity for these topics to be openly discussed and for a variety of perspectives to be recognized including ideological, human rights, legislative, etc. Additionally, in general the policy making skills of party members were low at the beginning of the training, which shows that there is a need for the learning opportunity offered by the Political School. Finally, the fact that three of the parties involved had seats in both chambers of parliament made the discussions especially important and gave participants a sense of having the power to positively influence politics in the country. Tunisia: In 2021, Afek Tounes held their third democratic congress in accordance with its statutes, which is an achievement in Tunisia where most parties do not follow their statutes. The congress elected a new leader, giving the party an elected and legitimate leadership. This fundamentally strengthens the party structure and ability to have positive political impact. Among the improvements made to the structure of the party was allowing the party director to coordinate with each region and work with them to find the most efficient organization for that specific region. The party also put in place a process to increase the ability to gain new members, which further ensures the continued presence of the party in Tunisian politics. Afek Tounes has also learned that as a party it faces a challenge of a decrease in female members and political participation among women. Therefore, they developed an online platform which will allow women across the country to utilize accessible online training, and be inspired to become activists. It will be operating fully during 2022. Uzbekistan: Ezgulik held a successful Congress in March 2021 and elected its governing bodies. After the Congress of the Ezgulik Society, the Samarkand regional branch of the society was registered. Thi is an achievement since registration of independent civil society organisations are difficult in Uzbekistan. The registration gives the regional branch the right to work more efficiently. Moreover, the number of members of the “Ezgulik” society has reached almost 200. We would especially like to mention the Navoi regional branch which increased from 16 to 31 members. Through the SILC project Ezgulik has been able to set up an office in Tajkent and employ two people part-time. This makes the organisation more stable. 9. Follow-up As described in our project proposal from last year our plan was to follow up with a project focusing on developing successful local party branches and offer their representatives regional trainings. However, since we did not get the expected 5-year contract we found it too risky to start this completely new structure. Therefore we have decided to follow-up with one-year contracts with partners in Tunisia, Egypt and Somalia. We will also continue to support the regional Al Hurriya Liberal Network and offer a yearly SILC world seminar where our partners from across the world get the chance to meet and exchange experiences. As a result of the lessons learned in this programme we have decided to add focus more on networking and communication in the new programme. The new programme has four subgoals: * Contribute to the development of democratic, inclusive and well-functioning political organizations * Contribute to the development of suitable cooperation within platforms and networks for political dialogue * Increased representation, participation, and influence in political organizations for underrepresented groups, including women and young people * Strengthen the links to the Swedish resource base by spreading knowledge about and interest in the activities. 10. Risk analysis and risk management The risks analyzed here are the risks identified at the beginning of the project. In addition to this, we describe how the Covid Pandemic has affected the work. Covid-19: During the pandemic SILC, like the rest of world, had to adapt its working methods. Productivity has been maintained, and our partners have mainly achieved their quantitative targets. The ambitions regarding digital conversion of activities have varied. Some partners have taken the opportunity to create an ambitious digital learning environment which can continue to be utilized in the future, while others have switched to holding digital meetings that would normally have been held physically. We believe that learning in digital meetings can be as effective as in physical meetings. Our assessment is that working relationships that are already established can deliver results even if you cannot meet in-person for a period of time. However, it is more difficult to establish new collaborations without having met prior in and in-person setting. Also, after the second year of pandemic there is a large need to visit the partners IRL to get a more in-depth knowledge of their programmes and organization. Corruption threats – the risk that funds are used incorrectly: Our assessment is that the systems developed at SILC, including two system audits, are robust. Disorder in a society and difficult circumstances for partners can be a reason for funds being used incorrectly – but it is certainly not a rule that this is the case, and misuse of funds can also be committed by people who are in no way in a personal predicament. Last year the Free Thought Forum in Jordan, were not able to present a proper audit. The audit was received in 2021, but we have decided to stop the collaboration. Threats to life and freedom – risk that our partners will be harmed: In 2021, Esraa Abdel Fattah from EDA was released from prison and at the end of the year the travel bans for three persons from EDA was taken away. So in Egypt the situation has actually become better for our partner. The organization was acquitted from the infamous case 173, but instead (unfair) tax case opened against the organization. Their situation is similar of many other Egyptian NGOs. Threats to results – such as the risk that SILC supports a movement that does not work for democratic values, the risk that individual driven activists leave the organization or business. None of SILC’s partners have developed in such a way that we question their democratic conduct or commitment. Threats to the conduct of activities: the risk of our partners’ activities being interrupted or sabotaged by the police or security services. The political climate in Uzbekistan has developed for the worse during the year, and in dialogue with our partner we make assessments of the type of activities and content which it is safer to implement. In Tunisia the political situation made one of the planned activities irrelevant. After discussions between SILC and the partner we decided to replace it with another activity. The risk that key people leave the business, sometimes unexpectedly and sometimes without handing over to a colleague. No such cases during the year. The risk that a movement that SILC has worked with ceases its activities or loses commitment to its cause. The commitment of our partners in Uzbekistan, Egypt, and Tunisia is strong. The commitment from the Free Thought Forum in Jordan was not as strong, and therefore we have decided to end the co-operation. 11. Budget analysis In the international and regional part of the budget we spent less than expected on the SILC World Seminar. This was due to the pandemic. We decided to make the seminar digital, and thus did not have any travel costs. In the same part of the budget, we spent more than expected on the regional co-operation through AHNL. This was because we contributed to several international meetings and were able enhance the-operation. As a result of this, funds will be moved from the international part to the regional part of the budget for 2022. In the relaying part of the budget, we spent less than expected in Jordan, where we stopped co-operating with the partner. The unused funds from Jordania will be spent in Egypt next year, since our partner there has proven to make efficient trainings and has the capacity to educate more young people and women with more funds. In the “basic allowance” of one million we spent less than expected on pre-studies because of the travel restrictions during the pandemic. However, we expect to spend more in this budget line in 2022 since we are preparing a project in northern Somalia. It is also worth noting that we have spent more than expected on auditing in this section. Therefore, more funds within the administrative budget have been located to audit for next year. 12. Internal development Own capacity: SILC currently has a staff of 13, six in Stockholm and seven in Vilnius. This is an increase by two programme Officers in the Vilnius office.  Internal management and control: SILC has undergone audit of internal management and control (IMC) in late 2021 and a report has been shared with SIDA. SILC has established an action plan to address the recommendations made by the IMC auditors. Adequate systems are in place.  The auditors have in limited cases suggested better compliance with requirements for documentation. Apart from this, the auditors make sound recommendations on training staff in anti-corruption and, not un-expectedly, more risk analysis.  Some minor suggestions in procedures are also part of the report. General capacity: SILC’s board is highly qualified. The former Party Leader of Liberalerna, Lars Leijonborg, is the chairperson of the board since November 2022. SILC staff are regularly trained in important aspects of work, such as project management, RBM, digital security etc. In 2022, all staff took part in trainings on anti-corruption and risk management. System for follow-up and learning: Space for mutual exchange between programme officers is created through regular follow-up meetings (every two weeks). A staff retreat is held annually to develop strategy, policies, and routines. Environmental policy: SILC has a direct environmental impact as a traditional office organisation and as an organisation with frequent travel. SILC’s environmental policy advocates environmentally friendly alternatives in travel and office equipment. The environmental policy is regularly updated by the board. SILC has a potentially greater positive environmental impact through its involvement in projects with political parties, where environmental policy development has become a more common effort. By influencing environmental policy and legislation together with parties in other countries, SILC can have a greater impact on environmental work. The digitalization that was accelerated during the pandemic allowed for some saving on trips, as well as the possibility of higher quality follow-up calls with partners. Policies and procedures for confidentiality/information security: SILCs procedures for confidentiality are regulated through a series of different policies: the risk policy, the IT-policy, the travel policy, and the staff policy.  Security and confidentiality are regular topics of discussion in staff meetings and in operational planning events. SILC provides security training to others in several projects, and staff members also receive security training. Some examples of SILCs work with confidentiality include: IT: We use encrypted apps; we own our mail server, which makes mailing between colleagues unable to be intercepted; and computers are locked-up each evening in a safe. Staff members receive training when needed. Paper: We own a paper shredder, and financial information is locked up in a safe. Awareness: We are aware that financial details are more incriminating and sensitive than anything else. We are open with our relationships, but never about operational details. Travel:  We do not bring laptops to sensitive countries. Dialogue: We discuss security with SIDA very regularly and adjust based on recommendations. Additional guidelines: Through the Lifeline Consortium we are keeping up to date with security guidelines and use manuals provided by our colleagues in Frontline Defenders and Freedom House. Appendix 1: Result Matrix Appendix 2: Budget Appendix 4a Appendix 3: Budget Appendix 4b 2

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *